Кравченко Наталия Кимовна

Биография

Кравченко Наталія Кимівна — Доктор філологічних наук (загальне мовознавство), професор.

Професор кафедри загального і порівняльно-історичного мовознавства і новогрецької філології Київського національного лінгвістичного університету.


Коротка біографія: народилась 23 грудня 1962 року. У 1985 році закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка і здобула кваліфікацію «філолог, викладач російської мови і літератури». З 1985-1987 рр. працювала викладачем російської мови як іноземної на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1987 по 1990 рр. навчалася у аспірантурі зазначеного навчального закладу, у 1990 р. захистила канд. дис. на тему «Система засобів підтексту в російському публіцистичному мовленні». 1991-1995 року працювала в Міністерстві вищої освіти. З 1995 – 2011 викладала англійську мову, працюючи на посадах доцента і професора в навчальних закладах 4 рівня акредитації; з 2002 по 2011 р. – завідувач кафедри англійської мови в державній академії ЖКГ. У 2004 р. отримала наукове звання доцента кафедри мов за спеціальністю «англійська мова». Має значний досвід перекладацької роботи (англійська, французька, німецька мови). Перекладач книг «Человек-Волк и Зигмунд Фрейд (К. – Port-Royal, 1996), «Разделенное «Я» Р.Д. Лэнг (К., 1995. – 320 с.),  Философский словар раз ума, материи и морали  Б. Рассела (1996) та ін.. (англ. мова); «Сакральна медицина», «Магія рослин» (франц. мова»); працювала перекладачем у Фонді досліджень у сфері національної безпеки України (англійська мова); значний досвід перекладів міжнародно-правових документів (1993-2005), економічної, ділової і медичної літератури. У 2002-2005 рр. - координатор програми із працевлаштування за кордоном «Інтеграція», підготовка до складання міжнародних іспитів з англійської мови TOFEL, CGFNS, Enxlex (2002-2005).
У 2007 році захистила докторську дисертацію на тему «Міжнародно-правовий дискурс: когнітивно-комунікативний аспект (на матеріалі міжнародно-правових текстів англійською, французькою, українською і російською мовами») (спеціальність – «Загальне мовознавство»). У 2011 році отримала наукове звання професора кафедри англійської мови. З 1 грудня 2011 р. працює професором в Київському національному лінгвістичному університеті (зараз – на кафедрі загального і порівняльно-історичного мовознавства та новогрецької філології). Є керівником кандидатських і докторських дисертацій. Виступала рецензентом багатьох монографій, підручників, опонентом канд. и доктр. дисертацій.

Основні публікації:
Має більше 70 наукових і науково-методичних публікацій, монографії, підручники, в тому числі

1. Интерактивное, жанровое и концептуальное моделирование международно-правового дискурса // Монография. – К., 2006. –  320 с.
2. Практическая дискурсология: школы, методы, методики современного дискурс-анализа // Научно-практическое пособие. - Луцьк: Волиньполіграф, 2012. – 251 с.
3. Інтегративний метод і супутні методики дискурс-аналізу, 2014 – 51 с.
4. Современный дискурс и дискурс-анализ: Краткая теорминологическая энциклопедия, 2014 (дополняется)
5. Практичний курс з ділової англійської мови» (Рекомендований МОНУ України) // Навчальний посібник. –  Київ.: Фенікс, 2010. – 304 с. (спів).
6. Практичний курс з професійної англійської мови// Навчальний посібник. –  Київ.: Фенікс, 2010. – 304 с. (спів.).
7. Монография «Современный дискурс и дискурс-анализ: Краткая теорминологическая энциклопедия (дополняется).
8. Мена коммуникативных ролей как конститутивная категория дискурса // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2013. –  № 1052. –  С.6-11.
9. Типология контекста в ракурсе задач современного дискурс-анализа // Лингвистический вестник. – Горл.: ДВНЗ ДДПУ. – № 2. –  2013. – C. 26-30.
10. Проблема таксономии прагматических пресуппозиций как условия реализации прагматических компонентов сообщения // Сучасні лінгвістичні парадигми. – Горл.: ДВНЗ ДДПУ. – 2014. – С. 151-155.
11. Проблема категорій дискурсу в сучасному дискурс-аналізі // Сучасні дослідження з іноземної філології [гол. ред. Корольова А. В.). – К.: КНЛУ. – 2014.
12. Референция как механизм обеспечения концептуальной целостности и интерсемиотичности текста // Мат-ли IІІ Всеукраїнськ. наук-п конф. “Сучасні тенденції викладання професійно орієнтованої іноземної мови у вищих навчальних закладах України”  (Донецьк, 24-25  квітня 2014 року)
13. Проблема глобально-контекстуальної референції в дискурс-аналізі // Мат-ли IV Міжнар. науково-прак. конф. – Тернопіль, 15-16 травня 2014 року.
14. Проблема разграничения терминов пресуппозиция, ипликация, импликатура, экспликатура, инференция // Мова і культура. – К., 2013.
15. Нарративные структуры диалогической речи в ракурсе интертекстуальности и ролевого позиционирования говорящих // Лінгвістика. - № 3 (27). – Ч. 2. – Луганськ, 2012.                                                                                                                                                                                                          
16.  Нарративно-структурный анализ идеологического дискурса // «Русский язык и литература в школе и в ВУЗе: проблемы изучения и преподавания». – Горловка, 2012.
17. Інтегративна методика аналізу комунікативних ролей у розмовному дискурсі // Studia linguistica. – К.: Київський ун-т, 2011. – Вип. 5. – Ч. 2. – С. 343-349.
18.  Методика анализа разговорного дискурса в ракурсе теории лица и вежливости // Вісник Луганського нац. ун-ту. – 2011. – №16 (227). – Ч. 2.
19.   Методологические принципы дискурс-анализа в ракурсе современной компаративной лингвистики // Компаративні дослідження сдавянських мов і літератур. –К., 2010.
20.  Об интегративном подходе к классификации коммуникативных субъектов (к постановке проблемы) // Діалог: медіа-студії. – Одеса: Астропрінт, 2010. – Вип. 11.
21.  Контекстуализация в аспекте изучения интеракции как содержательно-смыслового единства // Нова філологія: ЗНУ, 2010. - № 43. – С. 60-67.
22.  Методика анализа разговорного дискурса в ракурсе конверсационного анализа // Мова і культура – К., 2010. – Т. 138 .– С. 20-27.
23.  Межсубъектная природа интеракции или интерактивная природа субъекта? (субъекты versus интеракция или интеракция versus субъекты?) // Вісник Луганського національного університету. – Луганськ, 2010.- № 18 (205). – С. 36-41.
24. Понятие системно-интегративной интеракции // Вісник Луганського національного університету. – Луганськ, 2009.- № 8 (171) квітень – С. 36-41.
25.  Проблема типологии и моделирования интеракций в ракурсе преподавания деловой английской речи // Актуальні проблеми викладання ділової іноземної мови: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції, 2009. – С. 70-78.
26.  Концепт «СЕРДЦЕ» в канонических библейских текстах, Псалтири и святоотеческой литературе // Мова і культура – К., 2008. – Вип. 10. – Т. ХII. – С. 64-67.
27.  Ситуативно-подієвий аспект розуміння дискурсу // Наукові записки Луганського національного пед. університету. – Луганськ, 2008 березень № 5. – С. 147-153.
28.  Проблема типології міжнародно-правового дискурсу в системі дискурсів  // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Серія 9. – 2008. - № 3. – с. 24-26.
29.  Лінгво-когнітивні характеристики концептосфери справедливість в універсальній картині світу // Наукові записки. - Випуск 75 (4). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. - Кіровоград: ЗВВ КДПУ ім. В.  Винниченка, 2008. – с. 3-7.
30.  Международно-правовой дискурс (к вопросу о лингвофилософских аспектах международного права) // Проблеми прикладної лінгвістики: науковий збірник за матеріалами ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій пам’яті Р.О. Якобсона. – Одеса, 2008. – С. 174-182.
31. Модель интерактивности с национально-вариативным адресатом и ее модификации в международно-правовом дискурсе // Науковий Вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія «Лінгвістика». – Вип. IV. – Херсон, 2006.
32. Когнитивное направление дискурсивных исследований: проблемы и перспективы // Изменяющаяся Россия: новые парадигмы и новые решения в лингвистике: Мат-лы I Межд. науч. конф: в 4 частях. – Кемерово, 2006. – Ч. 1. – Серия «Филологический сборник». – Вып. 8.
33. Методика моделирования жанровой семиосферы международно-правового дискурса // Слово. Символ. Текст: Сб. науч. тр., посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко. – К., 2006.
34. Особливості концептуальної організації міжнародно-правової картини світу // Українське мовознавство. – К., 2005.
35. Вариативность моделей гетерогенной интерактивности в международно-правовом дискурсе // Лiнгвiстичнi дослiдження. – Харкiв, 2005. – Вип. 17.
36. Cognitive structure of the concept of justice and innovation processes in the international legal terminology // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: Мат-лы II Межд. науч. конф. – Днепропетровск, 2005.
37. Проблема дискурса как семиотико-культурного явления // Система і структура східнослов’янських мов. Зб. наук. праць. – К., 2005.
38. Особенности дискурса как лингвистического явления // Мова і культура – К., 2004. – Вип. 7.– Т. 4: Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту.
39. Внесок соціологічних / соціолінгвістичних зарубіжних концепцій у розвиток сучасної лінгвістичної теорії дискурсу // Наукові записки Тернопільського нац. пед.. ун-ту. Серія: Мовознавство, 2004 – 1(11).
40. Interactive Properties of International Legal Discourse // Дискурс у комунікаційних системах: Зб. наук. статей. – К., 2004
41. Особливості реалізації категорії антропоцентричності в міжнародно-правовому дискурсі // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 34. – Ч. І. – Львів, 2004.
42. Conflict-Harmonizing Discourse as a tool of international/ethnic conflicts prevention/regulation // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К., 2004. – Вип. 11. – Кн.1.
43. Аксіологічний компонент міжнародно-правової картини світу // Система і структура східнослов’янських мов: Зб. наук. праць. – К., 2004.
44. Interactivity as a communicative-discursive category: the stages of formation and development // Ukrajinistika – minulost, pritomnost, budoucnost: Sbornic vedeckych praci. – Brno, 2004. – № 4.
45. Международно-правовой дискурс (когнитивно-коммуникативный анализ) // Актуальные проблемы вербальной коммуникации: Язык и общество. Сб. науч. трудов. – К., 2004.
46. Концепт «справедливость» как средство интерсемиотического диалога в художественных и международно-правовых текстах/дискурсах // Вісник Харківського національного ун-ту ім. В.Н. Карабіна. - № 595. – Харків, 2003.
47. Поле интерактивности как методика моделирования коммуникативного взаимодействия в международно-правовом дискурсе // Проблемы изучения и преподавания русского языка на современном этапе в вузе и школе. – Нежин, 2003.
48. Особенности концептуальной организации международно-правового текста // Наукові записки Вінницького держ. пед.. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського: Зб. наук. пр. Серія: Філологія. – 2003. – Вип. 6
49. Методы и приемы концептуального анализа международно-правового дискурса // Вісник Черкаського університету. Філологічні науки. Вип. 60. –  Черкаси, 2003.
50.  Коммуникативные стратегии в осуществлении международно-правового дискурса // Вісник Дніпропетровського національного ун-ту: Мовознавство – Вип. 3. – Дніпропетровськ, 2003.
51. Особенности смешанной гомогенно-гетерогенной интерактивности в международно-правовом дискурсе // Наукові записки Луганського національного пед. університету. – Вип.4. –  Структура представлення знань про світ, суспільство, людину: у пошуках нових змістів. – Т.1. –  Луганськ, 2003.
52. Особенности интерактивной модели современного международно-правового дискурса // Культура народов Причерноморья: Научный журнал. – №37. – Симферополь, 2003.
53.  Методика герменевтичного аналізу сучасного міжнародного права як прояв нової пізнавальної парадигми у лінгвістиці та праві // Імідж сучасного педагога. Інтеграція у міжнародну освіту. Наук.-практичн. освітньо-популярний журнал. Вип. 7-8. –  Полтава, 2003.
54.  Особенности аксиологического обоснования деонтических смыслов современного международного права (лингвистический аспект) // Система і структура східнослов’янських мов: Зб. наук. праць. – К., 2003.
55.  Концептуальные особенности когнитивной карты современного международно-правового дискурса // Вісник Черкаського університету. Філологічні науки. Вип. 44. –  2003.
56.  Засоби децентрованості як конститутивний фактор міжнародно-правового дискурсу // Українське мовознавство: Вип. 26. – К., 2003.
57.   Когнитивно-дискурсивный подход к толкованию международно-правовой терминологии // Вісник Запорізького Державного Університету. Філологічні науки. Вип. 4. – Запоріжжя, 2003.
58.  Жанровые модели международно-правового дискурса // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць. – Вип. 3. – Горлівка, 2003.
59.  Лексико-семантические инновации в терминосистеме современного международного права // Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах.–  Дніпропетровськ, 2003.
60. Особенности интерсемиотической природы международно-правового дискурса // Актуальні проблеми менталінгвістики. Зб. статей за матеріалами ІІІ-ї міжнарод. наук. конференції. –  Черкаси, 2003.
61. Становление и обоснование новой познавательной парадигмы в современной лингвистике // Сучасні дослідження з іноземної філології: Зб. наук. статей. – Ужгород, 2003.
62.  Когнитивная интерпретация процессов порождения и восприятия международно-правового дискурса // Мова і культура – К., 2003. – Вип. 6. – Т. 4: Міжкультурна комунікація. Теорія і практика перекладу.
63.  Особенности семантико-прагматического толкования международно-правовых текстов // Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства. - № 7. – Текст і його складники. – Одеса, 2002.
64. Особенности когнитивного моделирования международно-правового термина // Мова і культура – К., 2002. – Вип. 5. – Т. 1. – Ч. 1.: Філософія мови і культури.
65. Когнітивні та мовні особливості сучасної міжнародно-правової картини світу // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К., 2002. – Вип. 7.