Лекції з загального мовознавства

Лекції з загального мовознавства

Відродження

проблеми походження мови (Данте Аліг'єрі, Г. Постеллус, Й.Ю. Скалігер

Юрій Крижанич

перша класифікація словянських мов (1666)

Зародження порівняльно-історичного мовознавства (кінець 18 ст.)

 

Уільям Джонс

у 1786 започаткував порівняльно-історичну граматику індоєвропейських мов.

 

Фрідріх фон Шлегель, «Про мову і мудрість індіанців» (1808)

Вперше вживає термін порівняльна граматика. Перший досвід типологічної класифікації мов: впроваджує поняття флективних мов, що протистоять мовам нефлективним (афіксальним)

Август фон
Шлегель

Відкриває тип мов, позбавлених граматичної структури (в пізнішій термінології – аморфних або ізолюючих). Розрізняє мови, позбавлені граматичної структури; афіксальні і флективні. Впроваджує терміни синтетизм і аналітізм, із зазначенням руху європейських мов від синтетичного типу до аналітичного, особливо в умовах взаємодії різних мов

Розквіт порівняльно-історичного мовознавства: перша половина 19 ст.

 

Франц Бопп

Закладає основи систематичного порівняльно-історичного вивчення мов. Виділяє у слові мінімальні значущі частини (морфеми), Розробляє першу в історії компаративістики схему морфологічних відповідностей в індоєвропейських мовах (на основі порівняння закінчень дієслів). Нова методологія лінгвістичних досліджень: виводячи праформи, пояснює явища однієї мови за допомогою фактів іншої. Впроваджує лінгвістичний обіг поняття звукового закону і термін «індоєвропейські мови» (попередники вживали термін індогерманські мови).

 

Расмус Раск

Розмежовує синхронію і діахронію в дослідженні мов.
Вперше складає перелік мов, що входять до індоєвропейської спільності (але без використання цієї назви). Висловлює думку про циклічний розвиток мов (не по колу, а по спіралі) -
від кореневоізолюючого (аналітичного) типу через афіксальні типи і знову до кореневоізолюючого типу.

 

Якоб Грімм

Поєднує компаративну та історичну методики дослідження мов.
Складає першу порівняльно-історичну граматику однієї з груп (а саме германської) всередині індоєвропейських мов. Виявляє регулярні відповідності в області консонантизму між індоєвропейськими мовами в цілому
і німецькою, зокрема, - так зване перше пересування приголосних. Це був
перший зразок фонетичних законів, які є загальновизнаними в сучасній лінгвістиці.

В. фон Гумбольдт

засновник концепції загального мовознавства; пропонує типологічну класифікацію мов, якою мовознавство послуговується сьогодні; стадіальна концепція мов: перехід від нижчої до вищої, досконалішої форми (перехід кореневих мов у аглютинативні, а далі аглютинативних у флективні як найдосконаліші); систематичне структурне зіставлення мов

Август Шлейхер

Засновник лінгвістичного натуралізму. Першим здійснює спроби реконструкції індоєвропейської прамови (написав байку на гіпотетичній прамові), яка вже не ототожнюється з санскритом, але вважається його ідеалізованою моделлю - з опорою на вже відкриті до того часу фонетичні закони. Застосовує природно-науковий метод до дослідження мови

Психологізм у мовознавстві: Гейман Штейнталь, О.О. Потебня,

В. Вундт

Психологічний напрям у мовознавстві: індивідуальний психологізм (дослідження психології
мовлення
– психічних процесів, пов’язаних з мовленнєвими
актами), колективний психологізм (дослідження
психології мови – психологічних закономірності,
що виявляються в системі мови і в її історичному розвитку).

Молодограматики: Карл Бругман, Бертольд Дельбрюк, Герман Пауль

створення цілісної картини індоєвропейського вокалізму і звукових чергувань, основ індоєвропейської морфонології; уточнення поняття кореню, його історичної мінливості. Трактування мови як індивідуального психофізіологічного явища; вивчення живих мов, фізіологічних і акустичних аспектів звуків мови; внесок у виділення фонетики, семантики, діалектографії в самостійні мовознавчі дисципліни.

соціологізм у мовознавстві Антуан Мейе

причини мовних змін – в соціальних чинниках; проблеми етногенезу, дослідження територіальних діалектів як свідоцтв історичного розвитку суспільства та соціальних діалектів як відображення класового та професійного font size="4" style="font-size: 14pt">розшарування суспільства; доводить зв'язок між інтелектуальним прогресом і переосмисленням або виникненням нових граматичних форм і категорій.

20-40-ті роки XX століття: Лінгвістична філософія: Б. Рассел, Л. Вітгенштейн, Дж. Мур, Р. Карнап

Вивчення фактів уживання мови в різних контекстах, прагматики мовлення

20-50-ті роки XX століття: структуралізм Ф. де Соссюр

відмова від історичного, психологічного вивчення мови, ігнорування значення мовних одиниць, відокремлення вивчення мови від учасників спілкування і умов її функціонуваня

60-70-ті роки XX століття: розквіт семантики, виникнення прагмалінгвістики

Вивчення соціально-психологічних, контекстних та ситуативних чинників уживання мови

80-ті роки XX століття: формування функціоналізму

перехід від внутрішньо системного аналізу до вивчення мови у зв’язку з її носіями і середовищем функціонування; вивчення мови як діяльнісного, цілеспрямованого, живого організму, представленого численними мовленнєвими продуктами у відповідних актах комунікації.

80-ті роки XX століття: виникнення когнітивної лінгвістики

ідея поєднання вивчення механізмів живої природної мови із когнітивними аспектами людини-мовця, носія конкретних мовних картин світу

90-ті роки XX століття:

домінування комунікативно- дискурсивної парадигми, посилення впливу функціонально-комунікативного підходу на теоретичні засади лінгвокогнітивізму. Виникнення когнітивної теорії дискурсу (моделі контексту, ситуаційні моделі, макропропозиції, пропозиції тощо) – «друга когнітивна революція». Інтерпретативний аналіз дискурсу розглядає соціальні чинники комунікації як організованої діяльності і взаємодії, враховує когнітивні чинники установок, пам’яті, емоцій, знань, вірувань, оцінок.

Лекція 2: історіографія мовознавства (розпочинаючи з епохи Відродження)

В часи Відродження вчених особливо цікавили проблеми походження мови. Ще на початку XIV ст. італійський письменник Данте Аліг'єрі (1265--1321) у трактаті «Про народне красномовство» (1307--1308) писав про спільне походження італійської, провансальської та французької мов. У XVI ст. з'являється праця французького вченого Гівельма Постеллуса (1538) «Про спорідненість мов», де вчений вирізняє 12 мов, довівши їх походження від давньоєвропейської. Про подібність мов йдеться й у «Розповіді про європейські мови» Йосифа Юстуса Скалігера (1559): всі європейські мови поділяються на 11 основних мов (matrices), серед них виділяються 4 великі мови з багатьма діалектами (propagines). Вперше вживається термін «споріднені мови» (мови, що походить від однієї мови-матері) поняття «материнська мова». Це — перша, найдосконаліша, як на той час, класифікація європейських мов.

У 1666 р. хорват Юрій Крижанич опублікував "Граматичні дослідження про
російську мову", де навів фонетичні відповідники між слов'янськими
мовами і на цій основі здійснив
першу класифікацію словянських мов.

Універсальна граматика

Цікавою спробою встановити принципи, спільні всім мовам, і причини головних відмінностей, що в них зустрічаються, є видана в Парижі у 1660 р. «Grammaire general et raisonnee...» («Граматика загальна і раціональна...») , авторами якої були вчені-ченці з монастиря Пор-Рояль (що під Парижем) Антуан Арно і Клод Л а н с л о. Через це праця отримала назву граматика Пор-Рояля. Хоча граматика й називалася «загальною», поставлені у ній завдання здійснювалися на фактичному матеріалі тільки французької, латинської, грецької і частково давньоєврейської мов. Автори граматики Пор-Рояля виходили з того, що мова — вираження мислення, категорії мови — втілення категорій мислення; граматика, що вивчає мову, має спиратися на логіку; і оскільки мислення і логіка у всіх людей єдині, єдиною має бути і граматика; Отже, єдина граматика не може бути граматикою окремої мови, вона може бути тільки загальною, універсальною і раціональною, тобто логічною.

Звідси ототожнення речення з логічним судженням, членів речення з логічними категоріями суб'єкта, предиката і т. п. Автори стверджують, що існують єдині
фундаментальні правила функціонування граматичної
структури.
При цьому вони чітко розрізняють
формальну і семантичну структуру речення (чого не
розуміли лінгвісти XIX і навіть першої половини XX ст.).
Більше того, вони дійшли до розуміння глибинних і
поверхневих структур — положення, яке лише в наш
час стал
о ефективно застосовуватися в синтаксичних
дослідженнях. Відштовхуючись від поверхневих явищ,
автори перейшли до опису глибинної семантики, яка
не має прямих формальних відповідників. Так, речення

Невидимий Бог створив видимий світ (в оригіналі це
речення дане латин
ою) складається з трьох
суджень: 1) Бог невидимий; 2) Бог створив світ; 3) світ
видимий. Ці судження є в нашій свідомості, але не
виражені безпосередньо
.

Універсальна мова

Готфрід-Вільгельм Лейбніц у 1704 р. висунув завдання порівняння всіх мов світу між собою і виступив з ідеєю
створення універсальної символічної мови, близької до логіко-філософських та математичних побудов. За основу
цієї концепції взято тезу: всі складні ідеї є
комбінаціями простих.
Ця мова, як проста система символів для
вираження будь-якого знання, буде, на його думку,
міжнародною допоміжною мовою і служитиме знаряддям
відкриття нових істин з уже відомих за певними
формальними правилами.

Зародження порівняльно-історичного мовознавства.

Справжнім поштовхом для зародження порівняльно-історичного мовознавства, яке передбачає синтез порівняльного та історичного дослідження мов, стало ознайомлення із санскритом. Досліджуючи велику кількість слів з санскриту, вчені дійшли висновку про вражаючу подібність у мовах, яка могла бути поясненою лише наявністю певної прамови. Італійський мандрівник Ф. Сассеті, вперше висловив припущення про спорідненість санскриту з італійською мовою, тобто вперше залучив санскрит до порівняння з європейськими мовами. Однак детальне ознайомлення із санскритом почалось наприкінці XVIII ст. завдяки працям англійця Уільяма Джонса (1746--1794), який багато років прожив у Індії і вивчав індійську культуру. У 1786 р. він виступив у Королівському азі-атському товаристві (Інститут східних культур) у Калькутті з доповіддю, в якій звернув увагу на регулярний збіг між дієслівними коренями і граматичними формами санскриту і латинської, грецької, кельтської, готської та перської мов. На його думку, така велика кількість збігів не може бути випадковістю і є свідченням походження цих мов від одного спільного предка (прамови). Оскільки санскрит серед названих мов -- найстаріша мова, то, за твердженням Джоунза, він і є цією прамовою

З огляду на це, у 1786 році У. Джонсом була започаткована порівняльно-історична граматика індоєвропейських мов.

Отже, зародження порівняльно-історичного мовознавства як наукової дисципліни мало місце наприкінці 18 – початку 19 ст.

Знамените відкриття Джонсона підтвердив німецький учений Фрідріх фон Шлегель (1772-- 1829) у розвідці «Про мову і мудрість індіанців» 1808 р. Він довів близькість санскриту до латинської, грецької, німецької та перської мов як за лексичним складом, так і за граматичною структурою. Як і Джонсон, він вважав санскрит найдавнішою мовою, що нібито є прамовою розглянутих у його праці мов. В порядку зменшення близькості він пов’язує з давньоіндійською латину, грецьку, германську, перську, вірменську, слов’янську і кельтську мови. Основною ідеєю цієї праці є думка про необхідність порівняльного дослідження мов. Уперше в мовознавстві тут вжито термін порівняльна граматика.

Зародження типологічного мовознавства

З ім'ям Фр. Шдегеля пов'язаний перший досвід типологічної класифікації мов. Він впроваджує поняття флективних мов (на матеріалі санскриту, грецької та латинської), що протистоять мовам, які відмінні від них за своєю граматичною організацією та займають нижчу ступінь в ієрархії типів мов (як китайська). Вченим висловлювалася думка про первинну відмінність флективних (Флективні – граматичні значення виражаються здебільшого системою флексій, корінь може виступати в кількох варіантах; одне значення може виражатися різними афіксами – Н.К.) і нефлективних (афіксальних) мов. Флективні мови були оголошені естетично досконалими. Мови типу давньоіндійської характеризувалися як такі, що здатні виражати (у силу внутрішнього осяяння) найскладніші і разом з тим надзвичайно ясні поняття і думки.

Фр. Шлегель закликав до створення порівняльного словника і порівняльної граматики слов'янських мов з метою усвідомити їх місце в спорідненій ієрархії щодо давньоіндійської і "старшинства" однієї із слов'янських мов по відношенню до інших. Він формулює поняття "історичного родовідного древа ", що відображає справжню історію виникнення тієї чи іншої мови.
Старшим братом Фр. Шлегеля, Августом Вільгельмом фон
Шлегелем (1767 - 1845), було введено розрізнення мов, позбавлених граматичної структури (в пізнішій термінології аморфних або ізолюючих), мов афіксальних і мов флективних. Була дана докладна і точна характеристика флективних мов; впроваджено терміни синтетизм і аналітізм, із зазначенням руху європейських мов від синтетичного типу до аналітичного, особливо в умовах взаємодії різних мов.
Ще в 1803 р., раніше свого брата, він говорив про збереження давньоіндійською мовою найбільшою ступеня рис промови, про "досконалість" і "ясність" давньоіндійської, про походження з неї перського, грецької, латинської, германської і втрати ними в процесі розвитку певних якостей.

Розквіт порівняльно-історичного мовознавства

Початок 19 ст. відзначений справжньою революцією в порівняльно-історичному мовознавстві, пов’язаною з прізвищами основоположників цієї галузі німецьких учених Ф. Боппа, Я. Грімма, датчанина Р. Раска і росіянина О. Х. Востокова.

Основи систематичного порівняльно-історичного вивчення мов заклав і Франц Бопп (1791 - 1867). Він видав в 1816 першу спеціальну роботу з порівняльної граматики індоєвропейських мов, яка послужила програмою подальшої його наукової діяльності - "Про системі дієвідміни санскриту в порівнянні зі дієвідміною грецької, латинської, перської і німецької мов ". Їм було складено першу в Німеччині граматику санскриту (1822 - 1827).
Пізніше з'явилася публікація найважливішої праці його життя - "Порівняльної граматики санскриту, зендскої, грецької,
латинської, литовської, старослов'янської, готської і німецької" (1833 – 1852). У слові чітко виділяються мінімальні значущі частини (названі морфемами у І. О. Бодуена де Куртене). Активно розроблялася теорія кореню. Індоєвропейські мови описуються в порівнянні з санскритом як "материнською" мовою. Спираючись на раціоналістичну граматику, він
постулює наявність у структурі особистих форм дієслова всіх компонентів логічного судження - суб'єкта, зв'язки бути (санскритський корінь as-) і предиката. Розробляється перша в історії компаративістики схема морфологічних відповідностей в індоєвропейських мовах (
на основі порівняння закінчень дієслів). Учений вважав, що на основі порівняння фактів живих і мертвих мов можна встановити їх первісний стан. Виводячи праформи, він пояснював явища однієї мови за допомогою фактів іншої. Це було новим у методології лінгвістичних досліджень. Свій метод Бопп апробував на матеріалі 45 залучених до дослідження мов. Він увів у лінгвістичний обіг поняття звукового закону і термін «індоєвропейські мови» (його попередники вживали термін індогерманські мови).

У 1818 р. вийшла праця датського мовознавця Расмуса Раска (1787--1832) «Дослідження в галузі давньопівнічної мови, або Походження ісландської мови». У ній Раск доводить наявність споріднених зв'язків між ісландською, грецькою, латинською і балтослов'янськими мовами та відсутність будь-яких ознак спорідненості між ісландською і такими мовами, як гренландська, баскська, фінська. Раск знав величезну кількість не тільки мертвих, але і живих мов, нерідко вивчав їх заради можливості порівнювати
різні мови і встановлювати між ними відносини подібності та відмінності.
Він написав граматики низки мов.
Раск розумів мову як явище природи,
як організм, який повинен вивчатися за допомогою природничо-наукових методів. Він прагне застосувати до порівняння мов прийоми Ліннеївського класифікації рослин. При порівнянні мов потрібна опора не стільки на лексичні, а на граматичні відповідності (
на його думку, слід довіряти граматиці, тому що у процесі взаємодії мов лексика може запозичуватися, тоді як відмінкові форми і форми дієвідмінювання не запозичуються, а втрачаються). У його роботах
містяться наміткі розмежування синхронії і діахронії в дослідженні мов.
Мови поділяються на мови і види мов. Фактично вперше саме Р.К. Раск дав вихідний перелік мов, що входять до індоєвропейську спільність (але без використання цієї назви). Йому належить думка про циклічний розвиток мов (не по колу, а по спіралі) -
від кореневоізолюючого (аналітичного)
типу через афіксальні типи і знову до кореневоізолюючого типу.

Першу порівняльно-історичну граматику однієї з груп (а саме германської) всередині індоєвропейських мов створив Якоб Грімм (1785 - 1863). Видає "Німецьку граматику" (4 т.) - фактично історичну граматику германських мов (1819 - 1837). Праці Я. Гріма – це перший досвід поєднання компаративної та історичної методики дослідження мов.
Під впливом Р. Раска, з яким Я. Грімм перебував у листуванні, він створює теорію умлаута (регресивної асиміляції голосних). Я. Грімм переконаний у важливості для доказу спорідненості мов регулярних звукових переходів. Їм установлюються регулярні відповідності в області консонантизму між індоєвропейськими мовами в цілому
і німецькою, зокрема, - так зване перше пересування приголосних
( у продовження ідей Р. Раска).
Згідно з законом пересування приголосних, система зімкнених приголосних усіх германських мов змістилась на один ступінь: індоєвропейські [bh], [dh], [gh] змінились у германських мовах у [b], [d], [g]; індоєвропейські [b], [d], [g] -- в германські [р], [t], [k], а індоєвропейські [р], [t], [k] -- в германські [f], [th], [h] (пор. лат. pater -- нім. Vater, лат. cornu -- нім. Horn, лат. duo -- нім. zwei (із twei; див. англ. two). Це був перший зразок фонетичних законів, які є загальновизнаними в сучасній лінгвістиці.

У роботі "Про походження мови" (1851) проводяться аналогії між історичною лінгвістикою, з одного боку, і ботанікою і зоологією, з іншого боку. Висловлюється ідея про підпорядкування розвитку мов суворим законам. У розвитку мови виділяються три ступені
- Перша (формування коренів і слів, вільний порядок слів; багатомовність
і мелодійність), друга (розквіт флексії; повнота поетичної сили) і третя
(розпад флексії; загальна гармонія замість втраченої краси). Я. Гріму належать пророчі висловлювання про панування в майбутньому аналітичної англійської мови.

Другий етап розвитку компаративістики відзначений лінгвістичними розвідками В. фон Гумбольдта – засновника концепції загального мовознавства. Першою лінгвістичною розвідкою Гумбольдта була доповідь «Про порівняльне вивчення мов стосовно різних епох їх розвитку», виголошена в 1820 р. в Берлінській академії. У цій доповіді викладені ідеї стадіальної концепції мови. Гумбольдт прагне виявити загальні закономірності історичного розвитку мов світу. У своїй типологічній класифікації спирався на розробку мовної типології братів А. і Ф. Шлегелів. Вона ґрунтується на загальних принципах граматикалізації мов світу (на базових ознаках: понятті слова і морфеми, їх співвідношення, способу вираження граматичного значення, характеру морфем, об’єднаних у слові, способу їх об’єднання та позиції словотвірної або словозмінної морфеми відносно кореневої). Усі мови світу поділяє на чотири морфологічних типи: 1) мови аморфні (кореневі, ізолюючі); 2) аглютинативні; 3) інкорпоруючі (полісинтетичні); 4) флективні (фузійні) (перший, другий і четвертий типи було виділено до нього А. Шлегелем, а інкорпоруючий уперше виокремив Гумбольдт). Ізольовані мови – це безафіксні мови чистих коренів, не мають словозміни, складаються з кореневих морфем, граматичне значення виражається переважно за допомогою порядку слів, службових слів і зв’язку смислового прилягання. В чистому вигляді трапляються рідко, близька до них в’єтнамська. Аглютинативні мови передають граматичне значення регулярними однозначними словозмінними афіксами, що приєднуються до кореня або основи за характером звучання кореня і сполучаються з ним аглютинацією. Словозмінні афікси є тут єдиними виразниками граматичного значення (тюрські, уральські): okul (школа), okullar (школи), okularimiz наші школи), okularimizda (в наших школах). Флективні – граматичні значення виражаються здебільшого системою флексій, корінь може виступати в кількох варіантах; одне значення може виражатися різними афіксами (усі слов’янські, германські, балтійські та інші індоєвропейські мови, мови афразійської родини). Інкорпоруючі мови характеризуються поєднанням у висловленні аморфних основ-коренів у складні комплекси із використанням певних службових елементів. Такі утворення є водночас і словами, і реченнями, компоненти яких передають зміст головних і другорядних членів речення (частина палеоазіатських мов та індіанські мови Америки). Я прийшов, щоб дати їй це – inialudam, де i – минулий час, n – займенник першої особи Я, i – займенник «це» и т.п.

Ці типи мов учений розглядає як відображення хронологічно послідовних етапів світового мовотворчого процесу, як перехід від нижчої до вищої, досконалішої форми (стадіальна концепція мов). За ступенем розвитку мов можна судити про ступінь інтелектуального розвитку народу: народ, який більше від інших обдарований природою і який перебуває у сприятливіших умовах, порівняно з іншими, повинен отримати й найдосконалішу мову. І хоч нині положення Гумбольдта про перехід кореневих мов у аглютинативні, а далі аглютинативних у флективні як найдосконаліші вважають помилковим, сама ідея структурного зіставлення мов стала основою нової мовознавчої дисципліни, яка успішно розвивається, -- лінгвістичної типології. Найціннішою є тритомна праця «Про мову каві на острові Ява», яку вчений не встиг завершити. її було опубліковано посмертно в 1836-- 1840 pp. У теоретичному вступі до неї «Про різноманітність будови людської мови та її вплив на духовний розвиток людства» Гумбольдт виклав свою теоретичну концепцію, свою філософію мови.

Отже, в першій половині 19 ст. здійснюються спроби показати різні структурні типи мов як стадії єдиного процесу розвитку мов – з менш досконалих до більш досконалих.

Натуралізм і психологізм в мовознавстві

Наступний третій етап розвитку лінгвістичного компаративізму (початок
50-х - друга половина 70-х рр.. 19 в.) ознаменувався посиленням ступеню
суворості дослідницького методу, спробами реконструювати гіпотетичну
індоєвропейську прамову, відмовою від логічного підходу, який передбачав
орієнтацію на незмінну і універсальну структуру мови і не давав пояснення
її історичної мінливості і різноманітності її форм. Мовознавці звертаються до тих наук, які досліджують природу змінних явищ, а
саме до природознавства (біології), що займається матеріальними явищами, або до наук про духовну (психічну) діяльність людини. Це теорії натуралізму і психологізму в мовознавстві. Видатним представником натуралізму як етапу розвитку
лінгвістичного компаративізму був дослідник-систематизатор
Август Шлейхер / Шлайхер (1821 – 1868). Він вважав, що природничо-науковий принцип передбачає наступні постулати:
1) «мови - це природні організми, які виникли без участі людської волі, виросли і розвинулися за певними законами і в свою чергу старіють і відмирають»;
2) «життя мови», як і життя природи, є розвитком, а не історією; справжнє життя мови проявляється в діалектах, а літературно-письмові форми є штучними утвореннями; історичний період характеризується розпадом форм, старінням і відмиранням форм мови та самих мов (так як розкладаються організми в природі);
3) лінгвістика повинна бути заснована на точному спостереженні організмів і законів їх буття, на повному підпорядкуванні дослідника об'єкту дослідження. Основні роботи Августа Шлейхера: «Морфологія церковнослов'янської мови» (1852), «Про морфологію мови» (1859), «Теорія Дарвіна в застосуванні до науки про мову» (1863) та ін..

У праці "Компендіум порівняльної граматики індоєвропейських мов" (1861)
викладається принципово нова концепція порівняльної граматики індоєвропейських мов, що відрізняється від граматики Ф. Боппа. Шлейхер створює теорію родовідного древа індоєвропейських мов. На його думку, індоєвропейська прамова (Ursprache) в доісторичний період розпалася на дві групи прамов - проміжних мов, мов-основ):
1) північноєвропейську (слов'яно-германську);
2) південноєвропейську (арно-греко-італо-кельтську).
   
В історичний період найближчою до індоєвропейської виявилася давньоіндійська мова, найвіддаленішою - німецька і балтославянска прамови.

Простежується розвиток прамови в кожному з розгалужень. Для цілей наочності використовується, виходячи з теорії еволюційного розвитку живих організмів, схема родовідного
древа, що ілюструє ідею послідовного розпаду первісного єдності
на окремі мови і діалекти. Відповідно до цієї теорії загальний стовбур зображував "первинний організм" прамови, який в процесі розвитку розділився на гілки. Великі гілки поділялися на більш дрібні відгалуження. "Мови, що виникли першими з прамови, ми називаємо мовами-основами; майже кожна з них диференціюється в мови, а мови можуть далі розпадатися на діалекти і діалекти - на субдіалекти. Всі мови, що походять з однієї прамови, утворюють мовний рід, або мовне дерево, яке потім ділиться на мовні сім'ї, або мовні гілки "[Шлейхер, 1964, 109]. Враховуючи все різноманіття мов світу, Шлейхер стверджував, що "неможливо встановити загальну прамову для всіх мов, швидше за все існувало безліч прамов" [там же, 108]. Висунута Шлейхером теорія родовідного дерева отримала в історії лінгвістики назву "парадигма Шлейхера". Шлейхер

Робиться спроба реконструкції індоєвропейської прамови, яка більше не ототожнюється з санскритом, тобто не є історичною реальністю, а уявленням про звукову систему і систему форм слова, отже, ідеалізованою моделлю, яка необхідна для динамічного розгляду різноманітного матеріалу індоєвропейських мов.

А. Шлайхер першим здійснює спроби реконструкції індоєвропейської прамови. Епохальне значення має його байка, написана на гіпотетичній прамові. Додатково до "теорії родовідного древа ", з якою насамперед і пов'язують ім'я А. Шлайхера, він висуває ідеї про географічне варіюванні мов і про мовні контакти.

Праці Шлайхера зробили величезний внесок у розробку
лінгвістичної типології. Їм в основному були збережені всі вже виділені
попередниками типи і визнані шляхи розвитку мов від ізоляції до флексії,
в нових флективних мовах він знаходить свідчення їхньої деградації. Морфологічний тип (клас) мови залежить від будови слова, яке виражає:
1) значення («корінь»);
2) відношення суфікс і флексія»).

Існують три типи комбінацій значення і відношення:
1) ізолюючі мови мають тільки значення (корінь): А - чистий корінь; А + А '- кореневе слово + службове слово (це архаїчні види мов, до яких належить китайська, намаква, бірманська);
2) аглютинуючі мови виражають значення і відношення: (корінь і афікс): Аа - корінь + суфікс; - Корінь + інфікс; аА - корінь + префікс (це мови, що відносяться до перехідних видів і мають синтетичну будову: тюрко-татарські, монгольська, угорська);

3) флективні мови утворюють в слові одиницю, що виражає значення і відношення: (мови синтетичної будови, найрозвинуті: семітські, індоєвропейські (стародавні, а також мови аналітичної будови, в яких спостерігається вивітрювання і стирання форм в період занепаду: індоєвропейські нові).
    Полісинтетичні мови, виділені Гумбольдтом, Шлейхер вважав варіантом аглютинуючих.

Морфологічні типи мов, за Шлейхером, виявляють три ступені (стадії) розвитку:
1) ізолюючі мови - односкладовий клас, що представляє найдавнішу форму, початок розвитку;
2) аглютинуючий тип - середня щабель розвитку;
3) флективні мови - остання стадія розвитку, що містить у стислому вигляді елементи двох попередніх щаблів розвитку; оцінюється як найбільш досконалий.

У кожному типологічному класі виділяються синтетичний і аналітичний підтипи.

А. Шлайхер підкреслює необхідність
урахування контактів сусідніх мов, вивчення взаємодії мов у просторі.

Психологічний напрям — сукупність течій, шкіл, концепцій, які
розглядають мову як феномен психологічного стану і діяльності
людини чи народу.
У цьому напрямі одразу виокремилися дві
концепції — індивідуального психологізму і колективного
психологізму. Обидві концепції спираються на ідеї
Гумбольдта, який, з одного боку, пропагував
індивідуально-психологічний підхід до тлумачення мовних явищ
із
врахуванням фактору людської особистості,
індивідуальної психіки, а з іншого, говорячи про
загальнолюдський розум, мислення духа, стверджував, що
об’єднувальна функція свідомості виробляється
колективно у процесі спільної життєдіяльності, в якій мова
відіграє вирішальну роль
. Представники
індивідуального психологізму досліджували
психологію
мовлення
, тобто психічні процеси, пов’язані з мовленнєвими
актами, а представники колективного психологізму —

психологію мови, тобто психологічні закономірності,
що виявляються в системі мови і в її історичному
розвитку.
Основоположником психологізму в науці про
мову вважають
Геймана Штейнталя (1823—1899) —
професора Берлінського університету, послідовника
ідей В. Гумбольдта і психолога Й.-Ф. Гербарта.
Видатними представниками напряму вважаються також О.О. Потебня і В Вундт.

Концепція Г. Штейнталя базується на асоціативної психології Гербарта, відповідно до якої утворення уявлень абсолютно механічним чином управляється психічними законами асиміляції (поєднання і закріплення
тотожних або близьких уявлень), апперцепції (залежність
нового сприйняття від маси попередніх уявлень у
свідомості індивіда) й асоціації (встановлення зв’язків між
уявленнями за подібністю, контрастом, суміжністю
тощо).
На основі цих законів Г. Штейнталь намагається пояснити як походження мови, так і процеси її розвитку. При цьому він категорично відкидає участь мислення у становленні мови («Категорії мови і логіки несумісні і так само мало можуть співвідноситися одна з одною, як поняття кола і червоного»). Вся увага дослідника зосереджується, таким чином, на індивідуальному акті мовлення, розглянутому як явище психічне. '

Через вивчення явищ індивідуальної психології Г. Штейнталь прагне осягнути «закони духовного життя» в різного роду колективах - в націях, у політичних, соціальних і релігійних спільнотах - і встановити зв'язки типів мови з типами мислення й духовної культури народів (етнопсихологія). Виконання цього завдання є можливим тому, що внутрішня форма мови (яка і обумовлює національний тип мови) безпосередньо доступна спостереженню тільки через його зовнішню форму, звукову сторону мови.

Свою психологічну концепцію мови Штейнталь
виклав у працях: «Граматика, логіка і психологія, їх
принципи і взаємовідношення» (1855), «Вступ до пси-
хології та мовознавства» (1871), «Філософія мови» (1858), «Філософія,
історія і психологія та їх взаємовідношення» (1863).

О.О. Потебня (1835 - 1891) - «найбільший лінгвіст нашої країни і один з найбільш видатних філологів слов'янства» (Л. А. Булаховський). Все життя А. А. Потебні пов'язана з Харківським університетом, де він вчився і де пізніше протікала вся його наукова і викладацька робота в якості професора кафедри російської словесності. На відміну від Г. Штейнталя, О. О. Потебня не відриває мову від мислення, але разом з тим підкреслює специфічність логічних і мовних категорій Однак а відміну від них В. Вундт не рахував мову безпосереднім вираженням «народного духу» (положення, що сходить до В. Гумбольдту), а відзначав його соціальний характер і визначав як «продукт колективної духовної діяльності в процесі розвитку людського суспільства». Разом з цим, В. Вундт вважав, що основна увага дослідників повинна бути спрямована на «аналіз психічних актів, що лежать в основі цієї діяльності». Таким чином, соціальний момент в його концепції відступає на другий план, і вона набуває психологічного характеру.

Молодограматики

Молодограматизм був переважно течією німецької лінгвістичної думки, Центральними фігурами цього напряму є Карл Бругман (1849-1919), Бертольд Дельбрюк (1842 - 1922), Герман Пауль (1846-1921) та ін. Програмні ідеї напряму викладені у передмові до першого тому "Морфологічних досліджень" Г. Остхофа і К. Бругмана (1878), що став свого роду маніфестом нової школи, і в книзі Г. Пауля "Принципи історії мови" (1880). Молодограматики відмовилися від багатьох ідей першої половини 19 ст. (перехід мов від початкового аморфного (кореневого) стану через аглютинацію до флективного строю; ідеї В. фон Гумбольдта про внутрішню форму мови, обумовлену національним "духом" народу; вчення А. Шлайхера про мову як природний організм і про два періоди в житті мови - творчий доісторичний, коли відбувалося становлення форм мови, і історичний, коли відбувалося руйнування цих форм).
Молодограматики звернулися до вивчення людини-мовця, до трактування мови як індивідуального психофізіологічного явища, що забезпечує спілкування і розуміння завдяки однаковим умовам життя мовця і слухача, спільності їх уявлень. Вони стали визначати мову не як природне, а як суспільне явище, яке не існує саме для себе. Мовознавство було віднесено до культурознавчих наук, що базуються на психології індивіда. Поряд з психологією враховувалася і фізіологія, що призводило до дуалізму у трактуванні мовних явищ. Молодограматикам була притаманні позитивістська установка на роботу тільки з емпіричними даними і відмова від широких теоретичних узагальнень.

Найбільші досягнення – в області порівняльно-історичної фонетики і морфології: створили досить цілісну картину індоєвропейського вокалізму і звукових чергувань, заклали основи індоєвропейської морфонології; уточнили поняття кореня, встановили його історичну мінливість. Вимагали суворого підходу до етимологічного аналізу. Ними була досягнута висока ступінь достовірності в лінгвістичній реконструкції, отримані досить точні знання про звуковий склад та морфологічну структуру індоєвропейської прамови і про закономірності змін мов в історичну епоху.
Проте у працях молодограматиків надавалася перевага вивченню живих мов, а не реконструкції індоєвропейської прамови. У центр уваги була поставлена ​​індивідуальна жива мова, фізіологічні і акустичні аспекти звуків мови, що стало стимулом для виділення фонетики в самостійну мовознавчу дисципліну. Була вичленована семантика як самостійна лінгвістична дисципліна. Завдяки інтересу до живої народної мови і життя діалектів виникла діалектографія, яка фіксує на географічних картах поширення звукових явищ. Проте індивідуально-психологічне розуміння мови приводило до заперечення реальності спільного для даного народу мови, до оголошення спільної мови наукової фікцією.

Учнем молодограматиков був Ф. де Соссюр, яким було відкрито ("Мемуар про первісну систему голосних в індоєвропейських мовах", 1879) завдяки системному аналізу мовних фактів "сонантичні коефіцієнти" – ларінгали: особливі фонеми, що зіграли роль у розвитку індоєвропейського вокалізму і зміні структури коренів, пояснюючи виникнення довгих голосних і розвиток індоєвропейського аблаута (чергування голосних у складі однієї морфеми: збирати, зберу, зібрав), що стало самим блискучим досягненням цього періоду і знайшло підтвердження в дослідженнях Ф.Ф. Фортунатова, Фрідріха Куршайтіса, Єжи Куриловича та ін.

 

Соціологізм у мовознавстві.

Антуан Мейе шукав причини мовних змін в соціальних чинниках і бачив у прамові лише гіпотетичну систему відповідностей між спорідненими мовами. Його праці фокусуються на проблемі етногенезу, дослідження територіальних діалектів як свідоцтв історичного розвитку суспільства та соціальних діалектів як відображення класового та професійного розшарування суспільства, на взаємозв'язках діалектів з національною мовою.

Ім'я А. Мейе зазвичай пов'язують з французькою соціологічною школою в мовознавстві, яка висуває на перший план комунікативну функцію мови поряд з визнанням її системності і знакової природи її одиниць. Звернення до соціологізму, який оформляється на рубежі 19 - 20 ст., було реакцією на натуралізм А. Шлайхера, індивідуалістичний психологізм молодограматиков.
Соціологізм в мовознавстві сприяв розвитку діалектології і лінгвістичної географії. У його руслі ведуться дослідження історії мов і діалектів, співвідношення мови і культури, мовних і соціальних структур. Він пов'язаний із становленням в той же історичний період структурної антропології, вивчає співвідношення соціальних і мовних структур у процесі розвитку мислення на різних щаблях етногенезу (Клод Леві-Строс).
Мейе показав зв'язок між розвитком цивілізації і змінами у складі словника, між інтелектуальним прогресом і переосмисленням або виникненням нових граматичних форм і категорій, прикладом чого може служити розвиток семантики граматичного роду або редукція флексій і спрощення морфологічної структури слова в історії західноєвропейських мов . У наш час ці положення звучать вже як аксіоми, але в перші десятиліття XX століття вони стали одкровенням для багатьох вчених. Розвиваючи ідеї А. Мейе, А. Соммерфельт у книзі «Мова і суспільство» (1938) поставив питання про те, чи існує залежність між типом мови, суспільним устроєм і типом людського мислення і, залучаючи для аналізу матеріали мови австралійського племені Аранта і мови деяких племен американських індіанців, спробував дати на нього позитивну відповідь.

Лінгвістична філософія

На початку XX століття увага лінгвістів сфокусувалася на вивченні живих мов. Підвалини такого підходу закладені в працях Б. Рассела 20-х-40-х років 20 ст.., вчених віденського філософського гуртка (ранній Р. Карнап), а також Л. Вітгенштейна, Дж. Мура та ін.. Він мав своїм наслідком зростання уваги до фактів уживання мови в різних контекстах, прагматики мовлення. Саме цей лінгвістично орієнтований напрям аналітичних досліджень отримав назву лінгвістичної філософії.

Проте розпочинаючи з двадцятих років XX століття мова стала вивчатися, насамперед, в аспекті її системно-структурної організації. Структуралісти відмовилися від історичного, психологічного вивчення мови, ігнорували значення мовних одиниць, ізолювали вивчення мови від учасників спілкування і умов її функціонуваня, оскільки, відповідно до концепції Ф. де Соссюра, система наявна тільки в синхронному стані мови, діахронія і зовнішні фактори, що обумовлюють мову і мовну діяльність, цю систему руйнують. Розквіт структуралізму припадає на 50-ті роки XX століття.

мовознавство другої половини 20 – початку 21 ст.

Цілком природною реакцією на крайнощі структуралізму є бурхлива експансія в 60-70-ті роки семантики, а в 80-ті роки формування функціоналізму, переходу від внутрішньо системного аналізу до вивчення мови у зв’язку з її носіями і середовищем функціонування. Функціоналізм забезпечує вивчення мови як діяльнісного, цілеспрямованого, живого організму, представленого численними мовленнєвими продуктами у відповідних актах комунікації.

Отже, поряд із двома виявами (модусами) мови, виділеними Ф. де Сосюром – мовою і мовленням, виділяється третій – комунікація, яка має свої одиниці і категорії: дискурс, мовленнєвий жанр и мовленнєвий акт. Основними ознаками мовознавчих студій другої половини 20 – початку 21 ст. є фокусування на динамізації мови як об’єкту дослідження й антропоцентичне її сприйняття і визначення. У 60-70-х роках вчені звернулись до прагматичних (соціально-психологічних, контекстних та ситуативних) чинників уживання мови. Водночас в ракурсі анропоцентичного підходу на початку 80-х років 20 ст. народжується ідея поєднання вивчення механізмів живої природної мови із когнітивними аспектами людини-мовця, носія конкретних мовних картин світу. Всередині 90-х років 20 ст. починає домінувати комунікативна (дискурсивна) парадигма, що репрезентує методологічний поворот від класичної парадигми філософії свідомості до пост класичної парадигми філософії комунікації. Із середини 80-х років спостерігається посилення впливу функціонально-комунікативного підходу на теоретичні засади лінгвокогнітивізму. Із виникненням когнітивної теорії дискурсу (моделі контексту, ситуаційні моделі, макропропозиції, пропозиції тощо) у світовому мовознавстві відбувається «друга когнітивна революція». Інтерпретативний аналіз дискурсу розглядає соціальні чинники комунікації як організованої діяльності, взаємодії, враховує когнітивні чинники установок, памяті, емоцій, знань, вірувань, оцінок.


 

Лекція 3. Знакова теорія мови. Лінгвосеміотика.

Питання до розгляду:

 1. Знак: визначення, природа, системний характер.

 2. Семіотика / Семасіологія

 3. Лінгвосеміотика

 4. Специфіка мовного знаку

 5. Класифікації знаків

 6. Структура знаку

 7. Моделі знаків

 8. Знак у мовній системі: проблема співвідношення знаків і мовних одиниць

 9. Паралінгвістика


 

Знак - матеріальний, чуттєво сприйманий предмет, який е представником іншого предмета, явища або події і використовується для отримання, зберігання, перетворення і передачі інформації. Знаки мають подвійну природу. З одного боку, він є матеріальним (тобто має план вираження), з іншого — він є носієм нематеріального смислу (план змісту). Своє значення знак отримує в певній системі. Поза системою він не є знаком. Так, якщо, зустрічаючи знайомого, англієць на знак ввічливості торкається свого капелюха, це буде знаком ввічливості. Але він сприймається як такий через те, що існують інші знаки ввічливості, передбачені ситуацією зустрічі знайомих. З іншого боку, якщо англієць торкається капелюха, сидячи вдома у телевізора, тобто за межами ситуації, що передбачає залучення знаків ввічливості, такий жест не носитимете комунікативного змісту, не буде знаком ввічливості. Але він може стати іншим знаком, якщо включиться в відповідну знакову систему, тобто буде щось означати: акторську гру, розгубленість тощо.

Різні системи та системні властивості природних та штучних знаків вивчає семіотика (від гр. semeion "знак") або СЕМІОЛОГІЯ (від грец. semion — знак, logos — слово, знання) – наукова дисципліна, котра вивчає загальні принципи, шо становлять основи знаків, функціонування інформаційних знакових систем, за допомогою яких здійснюється спілкування в людському середовищі.

Мова є однією зі знакових систем. За допомогою мовного знаку можна передати знак будь-якої іншої семіотичної системи. Так, дорожній знак можна передати словами «проїзд дозволено», «обмежити швидкість», кивок головою – словом «згоден» тощо.

Розділ лінгвістики і семіотики, об’єктом якого є мовні знаки, називається лінгвосеміотикою. Фундаторами Л. вважаються Ф. де Соссюр у Європі, У. Уітні в Америці, який ще до Соссюра висунув концепцію довільності мовного знака, і Ч. Пірс., який насамперед вбачав у знаку його здатність до інтерпретації, розробив концепцію загальної семіотики і виокремив 10 типів знаків, серед яких головними є іконічні, індекс альні і символічні.
Австралійський психолог і лінгвіст К. Бюлер запропонував першу модель комунікативного знака, яка стала відправним моментом до моделювання комунікативної ситуації, тексту, дискурсу (семіотичні моделі
Романа Якобсона, Юрія Лотмана, Умберто Еко). Згідно з Ч.В.Моррісом, для семіологічного методу притаманне виокремлення трьох рівнів дослідження знакових систем: 1) синтактика вивчає відношення між знаками та їх мовну операбельність, 2) семантика інтерпретує знаки і повідомлення, 3) прагматика вивчає відношення між знаковими системами та їх інтерпретаторами.

Мовний знак – двобічна матеріально-ідеальна одиниця системно організованого мовного коду, яка довільно, символічно і конвенційно фіксує у чуттєвій сприйманій формі певний зміст і служить засобом збереження, отримання, обробки і передачі інформації.

Уперше поняття М.з. було введене стоїками (ІІ – І ст.. до н.е.). З одного боку, стоїки розглядали дві сторони мовного знака: позначене і позначення, З іншого, відмічали поєднання трьох речей: позначеного, позначення і об’єкту, проте об’єкт не сприймался приналежним до світу дійсності, тобто у визначенні М.з. стоїки оперували діадою мови і думки.

Довільність, символічність, конвенційність мовного знаку

Розпочинаючи з 20-х років 20 ст. загальноприйнятим у лінгвістиці стало положення Ф. де Сосюра про довільність зв’язку поняття та його акустичного образу. Проте зазначене положення не завжди було таким беззаперечним для мовознавства минулих років. Не є воно аксіоматичним і для сучасної лінгвістики.

Так, проблемне лінгвосеміотичне питання стосовно антиномії природного чи конвенційного, довільного зв’язку знака і позначеного походить ще з часів античності. Існували 2 течії – фісея і тесея. Прибічники фіcеї відстоювали природний зв'язок слів і речей, тесеї – довільний. Так, Геракліт (VI—V ст. до н. є.) стверджував, що кожне ім'я нерозривно пов'язане з річчю, назвою якої воно служить. В імені розкривається природа речі. Сократ вважав, що імена – спосіб дослідження і пізнання речі. Проти­лежної думки дотримувався філософ Демокріт (V—IV ст. до н. е.): імена речам дають люди на свій розсуд. Як доказ своєї правоти він наводив приклади невідповід­ності між словом і річчю: 1) одне слово може назива­ти декілька різних речей (багатозначність); 2) одна річ може називатися різними словами (синонімія); 3) різ­ні слова можуть збігатися за формою і звучати одна­ково (омонімія); 4) значення слів можуть змінювати­ся; 5) існують поняття без однослівної назви. Суть дискурсії відображено у діалозі Платона «Кратіл». Ще раніше за греків У III ст. до н. є. китайці дійшли висновку, що назва нерозривно пов'язана з позначуваним, і так виникала теорія «виправлення імен», тобто вибору імені, яке б відповідало позначуваному. Наприклад, якщо правління імператора було невдалим, девіз правління оголошували «неправиль­ним» і змінювали. Вважалося, що людина, яка займає певне соціальне становище, повинна поводитись відпо­відно до назви цього становища.

У 20 столітті дискусія щодо природного зв’язку імені й поняття відроджується в концепції іконічності знаків Ч. Пірса: згідно з класифікацією знаків Ч. Пірса, іконічний знак є знаком структурної і якісної подібності з позначеним – напр., скульптура, живопис, кінохроніка; серед мовних знаків – це звуконаслідування або ідеофони.

Що стосується проблеми довільності або природності мовного знаку, то можна стверджувати, що в мові є й довільні знаки, і вмотивовані. Більшість знаків є довільними, тобто не мотивованими якостями речі, яку вони позначають. Про довільність мовних знаків свідчить той факт, що одні й ті ж поняття в різних мовах передаються різними слова­ми (укр.квітка, рос. цветок, англ. flower) і, навпаки, тотожна звукова форма не означає однаковості значень (пор. польське «склеп» (магазин) і українське «склеп» як приміщення для поховання).

До зовнішньо вмотивованих мовних знаків передусім належать звуконаслідуваль­ні слова типу бух, ляп, хлоп, хіхікати, грім, а також слова, що передають емоції : ойкати, хрипіти, хіхікати). Звуконаслідування передбачає умовне відтворення (репродукція, копіювання) звуків природи і звучань, що супроводжують деякі процеси (тремтіння, сміх, свист тощо), а також криків тварин (наприклад, мяу, гав-гав, кукуріку). Звуконаслідувавльна терія походження мови розвивається у працях Готфріда Лейбніца і Вільгельма фон Гумбольдта, Олександра Опанасовича Потебні, Геймана Штейтналя (крап, крап – крапати). Але гіпотеза стосується лише кореневих мов, періоду, коли людина навчилася говорити, і не стосується похідних мов (тобто не є значущою для розвитку мов як таких). Останнім часом думка про вмотивованість мов­них знаків широко пропагується представниками теорії звукосимволізму (фонетичного символізму) – явища недовільного фонетично умотивованого зв’язку між фонемами слова та незвуковою (неакустичною) ознакою предмета (явища тощо), яка лежить в основі номінації. (ст. виражає ідею стояти: стан, постамент, стояти). Різні звуки викликають неоднакові асоці­ації (зокрема, як «погані» звуки опитувані назва­ли [х], [ш], [ж], [ц], [ф], як грубі — [д], [б], [г], [ж], як гарний, ніжний — [л]) [Супрун 1978: 47]. А – хороший,простий, мужній. Ф – слабий, трусливій, злий. (вивчення значення окремих звуків вивчалося на підставі асоціативного експерименту А.П. Журавльовим). Приклад з японської мови: ономопоетичні слова японської мови здебільшого мають основу, що повторюється: мукумуку - "копирсання ", гарагара - " торохтіння", хисохисо - "шушукання", ойой-то наку - "гірко ридати» , «уяуясий - "покірний».

Отже, вчені-психолінгвісти дійшли такого висновку: звуки мають самостійне значення, зміст, але це емотивно-оцінний і експресивний зміст. Назви походок на мовів Еве (горєлов). Бохо=бохо – важко, гучно; дзе-дзе – енергійно, пружинність (співпали з назвами на мові Еве). Однак у ці­лому звукова мотивація має неосновний, фоновий ха­рактер.

У випадку довільності більшості мовних знаків вмотивованості ономопоетичних слів йдеться про зовнішню мотивацію – тобто про вмотивованість знаків позначуваними ними предметами. Проте , крім такої мотивації, у мові має місце і внут­рішня мотивація – мотиву­вання одних знаків іншими. Зокрема, до неї належить морфемна вмоти­вованість похідних, особливо складних слів (укр. сім­десят, перекотиполе,англ.multilevel, нем. ein fünfstöckiges).

Внутрішня вмотивованість має місце не лише на рівні словотвірну, але й на вищих рівнях маніфестації мовних знаків. Так, текст як макрознак вмотивований знаковим простором інших текстів, за законами яких він створюється і інтерпретується; культурним «кодом», культурно-семіотичною моделлю інтерпретації референта (ситуації або положення речей), що визначає спосіб концептуалізації ситуації як автором, так і адресатом. Інституційний (наприклад, політичний текст) вмотивований стереотипним способом позначення певних референтів, що «видається» за реальний стан речей.

Отже, дискусійним питанням залишається сьогодні питання про довільність або випадковість вибору мотиватора знака у мовній системі. Вибір мотиватора детермінований не лише законами мовної системи, але й стереотипами етносвідомості, культурними й дискурсивними чинниками, що впливають на процес номінації.

Специфічною ознакою мовного знака є непаралельність, асиметрія плану вираження і плану змісту, яка полягає в тому, що:

а) план вираження (експонент, позначувальне) є лінійним і дискретним, а план змісту має кумулятивну властивість, характеризується структурною глобальністю (саме через це в наведених вище моделях знаків, окрім форми (експонента), визначаються і розрізняються значення / денотат (предметна віднесеність знаку) і смисл / сигніфікат (суб'єктивне уявлення про предмет / об’єкт реальності) .


б) асиметрія в синхронії: один експонент (позначувальне) може мати де­кілька позначуваних, тобто тут існують відношення одне — декілька і декілька — одне (явища полісемії, омонімії, синонімії, синкретизму й аналітизму);

в) асиметрія в діахронії: позначувальне і позначуване характеризуються автономністю розвитку. з плином часу може змінюватись або зовнішня форма знаку (наприклад, фонетичний вигляд слова:
наостаток в давньоукр. замість наостанок ), або значення знаку (наприклад, свастика).

Непаралельність плану вираження і плану змісту отримала в мовознавстві назву асиметричного дуалізму мовного знака (термін С. Карцевського), суть якого по­лягає в тому, що позначувальне (позначення) прагне мати інші функції, а позначуване (значення) прагне виразитися іншими засобами. Будучи парними, вони перебувають у стані нестійкої рівноваги. Саме завдяки цьому асиметричному дуалізмові структури знаків лінгвальна система може еволюціонувати.

Крім аксіоми асиметричного дуалізму, головними аксіомами, що представляють властивості мовних знаків, є: аксіома стійкого зв’язку позначеного і позначення; аксіома структурності знака як його цілісності і не розчленованості.

Класифікація знаків. Існує декілька класифікацій знаків. Найвідоміші
серед них — класифікація за типом відношень між матеріальною формою знака і позначуваним об’єктом та класифікація з погляду фізичної природи.
За першою класифікацією всі знаки поділяють на знаки-індекси, знаки-копії, знаки-сигнали і знаки-символи.
Знаки-індекси (знаки-прикмети і знаки-симптоми) — згідно з класифікацією знаків Ч. Пірса, є різновидом знаків, зміст яких відповідає формі за суміжністю причини і наслідку. Тобто такі знаки пов’язані з позначуваними предметами як дії зі своїми причинами. Наприклад, дим як знак вогню (без
вогню диму не буває), низькі чорні хмари як знак
дощу, висока температура у людини як знак хвороби, дзенькіт скла як знак розбитого посуду тощо. Індексальними знаками є жести на позначення певних станів, дій тощо. Серед мовних знаків індексикальними вважаються займенники, хоч між ними і їх антецедентами можна встановити лише умовно суміжний зв'язок причини і наслідку.

Знаки-копії або іконічні знаки - згідно з класифікацією знаків Ч. Пірса, є знаками структурної і якісної подібності з позначеним. До них належать сліди лап тварин, фотографії, зліпки, відбитки тощо; скульптура, живопис, кінохроніка; серед мовних знаків – це звуконаслідування або ідеофони. Знаки-сигнали — знаки, які потребують певних дій, реакцій. Наприклад, звук сирени як знак повітряної тривоги, ракета як знак атаки, свисток як знак дозволу ввести м’яч у гру, дзвінок як знак початку чи закінчення заняття тощо. Знаки-сигнали завжди прив’язані до ситуації. Через ситуативну обмеженість сигналів деякі вчені (Е. М. Ахунзянов та ін.) не кваліфікують
їх як знаки.

Знаки-символи — знаки, які використовують для передачі (визначення) абстрактного змісту. Згідно з класифікацією знаків за Ч. Пірсом, це знак умовного, довільного зв’язку з позначеним. Символ собору як духовної єдності України, п’ять кілець як символ олімпійських ігор, голуб як символ
миру, маска як символ театру.
До знаків-символів належить хімічна, географічна та математична символіка. Тут названі символи, що є міжнародними. Мовні знаки переважно є символами, довільними замінниками змісту, який вони закріплюють за певною формою, однак ця довільність не поширюється на певний мотиваційний зв'язок знаків у межах певної кодової системи природної мови.

Знаки-сигнали і знаки-символи — штучні, умовні знаки. Це знаки спілкування. Вони мають відправника та адресата (отримувача) і виконують
комунікативно-прагматичну функцію.
Знак-індекс і знак-копія можуть стати знаком-сигналом чи знаком-символом, коли відправник і отримувач домовляться про їх значення. Так, звичайно, дим є симптомом, наслідком вогню, але в часи козаччини дим, що йшов від підпаленої на вишках соломи,
сигналізував про набіг ворога.

Наведену класифікацію, яка є дещо доповненою австрійським психологом К. Бюлером класифікацією Ч. Пірса, розглядають і як функціональну. Симптоми (індекси) — знаки, які виконують експресивну функцію і виражають «внутрішню суть» відправника. Сигнали виконують апелятивну функцію, оскільки звернені до сприймача, поведінка якого ними скеровується. Символи мають репрезентативну функцію, оскільки орієнтуються на предмети й матеріальний зміст.

 

З погляду фізичної природи, або, іншими словами, за способом сприйняття їх людиною знаки поділяють на 5 видів: 1) акустичні (слухові, вокально-інструментальні); 2) оптичні (зорові); 3) дотикові (брайлівський алфавіт для сліпих); 4) нюхові; 5) смакові (існують вони більш теоретично, ніж практично; як приклад можна навести те, що на українському Поліссі подача гостям киселю є сигналом закінчення гостини, через що цю страву тут називають кисіль-розганяй).

 

структура знака

Існує дві протилежні думки щодо структури знака. Одні дослідники вважають знак односторонньою оди­ницею, тобто стверджують, що знак має тільки план вираження. Цю групу вчених репрезентують такі фі­лософи і мовознавці, як Р. Карнап, Л. Блумфільд, О.Ф. Лосєв, В. М. Солнцев, 3. Д. Попова та ін. На їхню думку, знак завжди пов'язаний із значенням, але значення до нього не входить. Знак — це тільки «час­тинка матерії» (В. М. Солнцев), тоді як значення — факт свідомості, ідеальне відображення явища дійсності. Ця теорія знака відома в науці як унілатеральна.
Інші дослідники (Ф. де Соссюр, Ю. С. Степанов, В. А. Звегінцев, В. І. Ко­духов та ін.) розглядають знак як двосторонню одини­цю, яка має план вираження і план змісту, тобто зна­чення. На думку цих учених, поняття знака без зна­чення втрачає сенс: знак без значення не знак. Знак — це органічна єдність двох сторін, це «союз значення і його носія» (І. С. Нарський), тобто поняття й акустич­ного образу. Це, як зазначав Ф. де Соссюр, все одно, що дві сторони аркуша паперу: ніколи не можна розрізати тільки одну з них. Розглянуту теорію знака називають білатеральною.

Отже, з точки зору Фердинанда де Соссюра, в знаку розрізняються дві сторони: означуване (сигніфікат, образ предмету, ідея, поняття, значення, концепт, зміст – якщо йдеться про макрознак) та означаюче (сигніфікант, експонент, вираження).

Відомим є семіотичний трикутник К. Огдена і А.Річардса («Значення значення», 1923). Кутами трикутника є ім’я як знак, десигнат (концепт) як понятійний зміст або значення (уявлення про об'єкт, яке склалось у суб'єкта знакової діяльності) і денотат як предмет реальності.

Трикомпонентною є модель або структура знаку, запропонована німецьким філософом та логіком, одним із засновників логічної семантики Готлобом Фреге (1848—1925 рр.), який представив модель мовного знаку у вигляді трикутника, що включає форму; смисл (інтенсіонал, суб'єктивне уявлення про предмет / об’єкт реальності) і значення (предметне значення, денотат, екстенсіонал). Тобто смисл із значенням розмежовуються як сигніфікат і денотат. Отже, на відміну від К. Огдена і А.Річардса, денотат в моделі Фреге не є предметом реальності, а, як і денотат, формується у свідомості. (Різниця між значенням і смислом: висловлення «знаки, які використовують для передачі абстрактного змісту» і «знаки умовного, довільного зв’язку з позначеним» - мають одне значення, оскільки вони позначають один і той же об’єкт – знаки-символи, але смисл різний, оскільки виділяє різні аспекти зазначеного феномену).

В моделі Фреге відсутній складник проекції на дійсність.

Зазначені моделі не задовольнили багатьох дослідників, оскільки поняття формуються у діяльності, пов’язаної, насамперед, не з об’єктами, а із знаковими ситуаціями, і у процесі передачі інформації зміст, що передається адресату, не є тотожним змісту адресанта.

Іншу структуру знаку представляє тріада американського логіка Ч. Пірса, створена задовго до теорії К. Огдена і А.Річардса. Модель Ч. Пірса включає знаковий засіб – позначений об’єкт – інтерпретанту (дію на інтерпретатора різних чинників). Послідовник Пірса Ч. Морріс увів термін «знакова ситуація», вимірами якої є семантика як відношення знака до поняття, синтактика як відношення знаків один до одного, і прагматика як відношення знаків до інтерпретатора. Ч. Морріс запропонував пятикомпонкентну модель, що складається із знака, інтерпретанти, інтерпретатора, сигніфіката (зміст поняття, інтенсіонал) і денотата (предметна віднесеність знака).

Моделі комунікативних знаків:

Семіотична (телеологічна) модель Р. Якобсона. У роботі "Лінгвістика і поетика" російський філолог Роман Якович Якобсон запропонував варіант моделі комунікативного знаку,, що включає такі елементи: Учасники комунікації - відправник (адресант) і одержувач (адресат); Предмет комунікації - повідомлення; Інструмент створення повідомлення - код (мова), за допомогою якого комуніканти входять в контакт; актор впливу на зміст повідомлення - Контекст (як сукупність референтів, з приводу одного з яких здійснюється контакт і здійснюється повідомлення); Фактор регулювання комунікації контакт.

Модель Ю. М. Лотмана: Доповнює модель Р. Якобсона, обґрунтовуючи ідею неспівпадіння кодів мовця і слухача (автора і читача). Фактором нетотожності породжуваного і декодованого «текстів» є різний взаємозв'язок адресанта і адресата з семіосферами, до яких занурений текст. При цьому процеси кодування та інтерпретації розуміються як прояви єдиного семіотичного процесу. Про саму комунікації Ю. Лотман говорить як про переведення тексту з мови мого "я" на мову твого "ти". Лотман обґрунтовує знакові продукти культури як комунікативні механізми, за допомогою яких текст генерує нові смисли і перебудовує свою структуру; визначає два коди, за допомогою яких здійснюється комунікація: словесного, що забезпечує відносну інваріантність кодованої і декодованої інформації, і образного, що зумовлює нетотожність «текстів» адресанта і адресата, оскільки вони різним чином взаємодіють з «пам'яттю культури». Завдання автора повідомлення - запропонувати нову деавтоматизацію, тобто створити новий погляд на відомий об'єкт. Для цього в структурі художнього тексту одночасно працюють два протилежних механізма: один прагне всі елементи тексту підпорядкувати системі, перетворити їх на автоматизовану граматику, без якої неможливий акт комунікації, а другий - порушити цю автоматизацію і зробити саме структуру носієм інформації » (Лотман Ю.М . Структура художнього тексту. М., 1970. С. 95.

Модель І. Сусова: адресат, адресант і референтна ситуація, поєднана з двома змістами одного повідомлення і двома прагматемами: інтенцією і інтерпретантою.


 

знак у мовній системі

Проблема співвідношення знаків і мовних одиниць існує лише в білатеральній теорії. Для унілатералістів у мові все — знаки.
Найменшою мовною одиницею є фонема. Оскільки
вона є односторонньою одиницею (має тільки план
вираження і не має значення), її не можна вважати
знаком.
Однак вона слугує для конструювання і розрізнення одиниць вищих рівнім мовної системи – морфем і слів. Це субзнак або, за термінологією Л. Єльмслева, фігура.
Морфема є двосторонньою одиницею, тобто має і
план вираження, і план змісту. Наприклад,
корні (повнота, земля) і деякі афікси виражають певне поняттєве / лексичне значення (еньк – поняття про щось маленьке, недо – значення неповноти, недостатності дії тощо). Інші службові морфеми виражають граматичні значення: -ів у слові студентів – значення родового відмінку і множини. Однак ці
значення реалізуються не самостійно, а тільки в складі
цілого слова.
Отже, її слід уважати напівзнаком (термін В. Ко-
духова).
Слово — двостороння одиниця, йому притаманні всі
знакові функції, через що є підстави саме слово
вважати мовним знаком.

Л. Єльмслєв представляв мовний знак як результат семіозису, який відбувається в мовленні, і наголосив на тому, що поряд із знаками-словами, можна говорити про знаки-висловлення і знаки-дискурси. Зараз така точка зору є загальновизнаною в лінгвосеміотиці (див. вище моделі комунікативних знаків), однак при цьому потрібно уточнити, що макрознаком є не дискурс (як сфера спілкування або комунікативна ситуація), а його макрознакові компоненти – висловлення або тексти, що, позначають певну ситуацію або положення речей (дискурс – процес означення, семіозис, текст – результат означення).
Отже, у мові виділяють субзнаковий, знаковий і
макрознаковий рівні. Фонеми належать до субзнаково-
го рівня,
морфеми – напівзнакового, слова — до знакового, висловлення і тексти — до макрознакового.

Паралінгвістика

Паралінгвістика – мовознавча галузь, що вивчає паравербальні засоби комунікації, їхні типи, семіотичну природу, функції, походження, зв'язок з вербальними знаками тощо. Предметом П. є паравербальні знаки (кінеми) – супровідні для вербального мовлення знакові засоби, що відіграють значну роль в процесі спілкування: доповнюють і уточнюють його, надають емотивності, експресивності тощо. Термін уведений американським лінгвістом А. Хіллом у 40-ї р. 20 ст. Становлення П. як самостійної дисципліни – у 50-60-х р. в межах американської антрополінгвістки., хоч окремі дослідження здійснювалися ще у 30-х р. (Л.В. Щерба, Є. Поліванов, Празька і Женевська школи). Дискусийною проблемою є типологія кінем. За формою представлення поділяються на: безпосередні (супровідники усного мовлення) і опосередковані (супровідники писемної і друкованої комунікації). Безпосередні поділяються на: фонаційні (тембр, темп, мелодика, тон, гучність, дефекти, індивідуальні особливості мовлення, паузи тощо), мануальні (жести), мімічні (рух м’язів обличчя), пантомімічні (рух тіла, голови, ніг, хода), ситуаційні (колір шкіри, характер дихання, погляд, відстань комунікантів – проксеміка), час спілкування (хронеміка), торкання, одяг тощо. Опосередковані кінеми – курсив, шрифт, фарба, підкреслення, малюнки, фотографі тощо, представлені у писемних і друкованих текстах.

Несловесну інформацію вивчають паралінгвістика і паракінесика. До паралінгвістики належать усі ті способи передачі інформації, які пов’язані зі звучанням мови: акустичні характеристики голосу (тембр, висота, гучність), паузи, інтонація тощо. До паракінесики належать жести і міміка.

В сучасній зарубіжній лінгвістиці на вивченні паравербальних засобів (безпосередніх) насамперед фокусуються такі напрями, як інтеракційна соціолінгвістика і конверсаційний аналіз. Так, методика транскрибування в конверсаційному аналізі розроблена Гейлом Джефферсоном (Jefferson 2004:13-23) для створення транскриптів, що інкорпорують інформацію про інтонацію, просодію, сміх, вздохи, зміну тону, паузи, час розмови та інші аспекти продукування мовлення (speech delivery). Всі ці пара вербальні засоби розглядаються як змінні конверсаційної структури, що є важним джерелом опису систематичних характеристик розмови, універсальних стратегій інтерактантів и правил міни комунікативних ролей. Зокрема, паузу робить мовець, але вона завжди приписується його співрозмовнику, спонукаючи мовця висувати додаткові аргументи. Так, пауза після хода «запрошення» вимушує мовця до наступного мовленнєвого ходу, який додатково обґрунтовує запрошення.

Інтеракційна соціолінгвістика розглядає паравербальні засоби насамперед як сигнали або знаки контекстуалізації, тобто засоби, що вказують на той аспект контекста, який має на увазі мовець за умови, що співрозмовники поділяють певні фонові знання як члени однієї соціокультурної групи. Такі сигнали мають чітко виражену культурну і субкультурну специфіку. Так, учасники інтеракції можуть не усвідомлювати того, що певна модель і ритміка акценту є сигналом «Ми розуміємо один одного», «Ми на одній хвилі», «Ми можемо разом працювати».


 

Лекція 4. Мова і мислення. Мова і мовлення. Ч.1.

План:

1). «Свідомість» і «мислення»: розрізнення понять.

2) Типи і види мислення

3) Мова і мислення: докази взаємопов’язаності і нетотожності. Мовне мислення.

4) Зовнішнє, внутрішнє, егоцентричне мовлення. Роль внутрішнього мовлення у процесах мислення.

5) Гіпотеза лінгвістичної відносності (Сепіра-Уорфа): концепція залежності логічної будови мислення й пізнавальної здатності народу від його мови.

6) Мовна і концептуальна картини світу.

7) Мовна особистість і мовна свідомість.


 

Слід розрізняти поняття «свідомість» та «мислення». Свідомість — це весь процес відображення дійсності нервово-мозковою системою людини; це
усвідомлене буття, суб’єктивний образ світу. Мислення — це
узагальнене відображення дійсності в свідомості у формах понять, суджень й умовиводів (силогізмів); Отже, свідомість не зводиться до мислення, вона охоплює як раціональне, так і чуттєве відображення дійсності, як пізнавальне, так і емоційно-оцінне ставлення людини до світу. Одиниця мислення – поняття, одиниця свідомості – концепт.

ТИПИ: Абстрактне мислення — це розумовий процес сходження від конкретного до абстрактного, тобто, пізнаючи конкретний предмет чи явище, суб'єкт пізнання абстрагується від несуттєвого в предметі і виділяє суттєве, яке фіксується засобами мови у формі понять (абстракцій). Головна особливість абстрактного мислення — це оперування абстрактними поняттями і на їх підставі створення нових абстракцій за допомогою логічних методів аналізу, синтезу, узагальнення тощо. Існує в дихотомії із конкретним мисленням — це розумовий процес оперування найпростішими, конкретними поняттями, які визначають предмети і явища об'єктивного світу в їх безпосередній данності людині.

Практичне мислення або "мислення в дії" – нерозривно зв'язано з конкретними діями, які здійснює людина в таких видах діяльності як гра, навчання, професійна робота, суспільна праця і виконує функцію обгрунтування діяльності. Практичне мислення спрямоване на вирішення практичних завдань і проблем; на вирішення проблемних ситуацій, які виникають перед людиною або соціальною групою; інтелектуальну підготовку до фізичного перетворення дійсності, що включає постановку мети, складання плану дій, пошук засобів, необхідних для досягнення мети. В історії філософії поділ мислення людини на практичне і теоретичне вперше був здіснений філософами античності (Платон, Арістотель), в Новий час Кант, Гегель та інші філософи визначали особливості практичного і теоретичного мислення, їх функції.

Дискурсивне (лат. сіівсигзиз - міркування) — це розсудливе, обгрунтоване попереднім знанням мислення. Поняття "дискурсивне мислення" ще має значення "логічне", "обгрунтоване", "доказове", тобто таке, яке доводить певні положення з точки зору їхньої істинності, переконливості.

Недискурсивне мислення — це інтуїція та уявлення (миттєве осягнення сутності речей, миттєве розуміння чогось, миттєвий умовивід; передбачення оптимального варіанта в пошуку, передчуття проблеми).

Види мислення

Чуттєво-образне мислення властиве всім людям, а особливо представникам творчих професій (письменникам, художникам, артистам, режисерам, балетмейстерам тощо). Існування цього типу мислення переконливо заперечує поширену донедавна думку, що мислення протікає тільки в словесній формі.

Технічне (практично-дійове) мислення також здійснюється без участі мови. Властиве вищим тваринам і людині. Одним з перших на цей тип мислення звернув увагу німецький філософ Г.-В.-Ф. Гегель, який, зокрема, вказав на те, що безпосередня трудова діяльність, скажімо праця каменяра, обов'язково вимагає мислення. Осмисленими є не лише трудові дії людини, алей й елементарні дії вищих тварин, Так, наприклад, якщо високо підвісити банан, то мавпа, щоб його дістати, ставить ящик, бере в передні кінцівки палку, вилазить на ящик і збиває банан.
Практично-дійове мислення притаманне всім людям, але найбільшою мірою спеціалістам технічних професій. Інколи інженеру легше створити нову машину, ніж захистити свій проект

Поняттєве мисленняздійснюється за допомогою мови. Абстрактні поняття про справедливість, гуманізм, мову й мислення, науку й культуру осмислити і передати без участі мови неможливо. Однак слід зауважити, що людина і в цьому випадку не завжди мислить вслух, тобто вимовляючи слова. Частіше люди мислять за допомогою внутрішнього мовлення ("про себе"), яке відрізняється від зовнішнього тим, що є згорнутим, зредукованим.

Мова і мислення нерозривно пов'язані між собою. Мова є необхідною умовою виникнення мислення, формою його існування і способом функціонування. Значний внесок у вирішення цієї проблеми зробив Лев Семенович Виготський. Слово, писав він, так само відноситься до мови, як і до мислення. Воно являє собою живу клітинку, що містить у самому простому вигляді основні властивості, притаманні мовному мисленню в цілому. Слово - це не ярлик, наклеєний як індивідуальна назва на окремий предмет. Воно завжди характеризує предмет або явище, що позначається їм, узагальнено і, отже, виступає як акт мислення. Але слово - це також засіб спілкування, тому воно входить до складу мови. Будучи позбавленим значення, слово вже не відноситься ні до думки, ні до мови; знаходячи своє значення, воно одразу ж стає органічною частиною і того, і іншого. Саме в значенні слова, каже Л. С. Виготський, зав'язаний вузол тієї єдності, що має назву мовним мисленням. Однак мислення і мова мають різні генетичні корені. Спочатку вони виконували різні функції і розвивалися окремо. Вихідною функцією мови була комунікативна. Сама мова як засіб спілкування виникла в силу необхідності поділу і координації дій людей у процесі спільної праці. Разом з тим словесному зміст, що передається мовою, передбачає узагальнене відображення певного класу явищ, тобто є фактом мислення.

У свою чергу є види мислення, які не пов'язані з мовою, наприклад наочно-дієве, або практичне, мислення у тварин. У маленьких дітей і у вищих тварин виявляються своєрідні засоби комунікації, не пов'язані з мисленням. Це виразні рухи, жести, міміка, що відображають внутрішні стани живої істоти, але не є знаком чи узагальненням. У філогенезі мислення й мови виразно вимальовується домовленнєва фаза в розвитку інтелекту і доінтеллектуальна фаза в розвитку мови. Ця фаза є характерною і для онтогенезу: Л.С.Виготський уважав, що у віці близько 2 років у відношеннях між мисленням і мовленням настає критичний карколомний момент: мовлення починає ставати інтелектуалізованим, а мислення – мовним.

Тобто мова і мислення є взаємопов’язаними, але не є тотожніми. Ототожнювали мову і мислення німецькі лінгвісти Вільгельм фон Гумбольдт і Макс Мюллера думку Мюллера, мова і мислення — «лише дві назви однієї й тієї ж речі»), а також вчені, які розглядають мову як форму мислення (А. Шлейхер, Е. Бенвеніст), бо форма і зміст завжди стосуються одного й того самого явища. Проте мова не є єдиною формою мислення. Тільки поняттєвий тип мислення протікає в мовних формах.
Поняттєве мислення притаманне тільки людині. Доведено, що вищі тварини користуються всіма відомими звичайній (тобто формальній) логіці
методами — дедукцією, індукцією, синтезом, аналізом, експериментом, абстрагуванням тощо — аж до утворення родових понять, тобто всіма тими методами, які використовує людина. Завдяки цьому вищі тварини виявляють
здатність до планомірної, навмисної (з передбаченнямрезультатів) діяльності, що й характеризує власне мислення на відміну від суто інстинктивної діяльності нижчих тварин.
У розумовій діяльності людини всі три типи мислення переплітаються. Про те, що єдність мови і мислення не означає їх тотожності, свідчать і такі факти: 1) мислення характеризується певною самостійністю: воно може створювати поняття і втілювати їх в образи, які не мають відповідних конкретних предметів і явищ у дійсності;
2) мова — матеріально-ідеальне явище, тоді як мислення — ідеальне;
3) мова — явище національне, мислення —інтернаціональне;
4) будова і закони розвитку думки і мови неоднакові.
Якщо основними одиницями мови є фонеми, морфеми, лексеми, словосполучення, речення, то основними одиницями мислення є поняття, судження й умовиводи. Не збігаються логічні й лінгвальні категорії, як, наприклад, поняття і значення слова, речення й судження. Поняття — це лише ядро мовного значення. Обсяги значення і
поняття перехрещуються, але не збігаються. Значення може мати різні конотації, тобто
емоційно-оцінні й експресивні відтінки. Говорячи про зв’язок мови і мислення, потрібно звернути увагу на їх генетичний аспект. У
генетичному плані
виникнення мислення передує появі звукової мови як в онтогенезі (в історії окремої особи), так і в філогенезі (в історії виду). Історично мислення виникло раніше, воно передує мові. Саме тому й функції мови щодо мислення змінювалися. Спершу мова лише включалася в процеси мислення, доповнювала практично-дійове і наочно-образне мислення. З ча-сом вплив мови на мислення зростав і мова стала основним знаряддям мислення.

Зовнішнє, внутрішнє, егоцентричне мовлення. Вивчення ролі мовлення в становленні й розвитку мислення вимагає широкого розуміння мовних процесів: це не тільки процедури оперування знаками, але й процеси спілкування людини з іншими людьми, пізнання, осмислення об'єктивної реальності. У мовленні виділяють дві сторони – зовнішню, що виражає мовні форми і їх сполучення, і внутрішню, семантичну. Психологічною одиницею аналізу мовного мислення є внутрішня, значеннєва сторона слова, його значення. У значенні слова відбита функціональна єдність мислення й мови.

Зовнішнє мовлення – це основний засіб комунікації в спільній діяльності, що дозволяє використовувати мову для вказівки зовнішніх предметів (індикативна функція мови), їх позначення (сигніфікативна функція), називання (номінативна функція), пізнання їх істотних сторін й відношень (гностична функція). Зовнішнє мовлення може здійснюватися в різних формах: усній і письмовій, діалогічній і монологічній. Завжди орієнтовано на співрозмовника.

Внутрішнє мовлення – це мова “для себе”. Якщо за допомогою зовнішнього мовлення можна впливати на інших людей, то внутрішнє мовлення – засіб організації й керування власною життєдіяльністю. Особливістю семантики внутрішньої мови є аглютинація, тобто своєрідне злиття слів в одне з їх істотним скороченням. В результаті слово наче збагачується подвійним чи навіть потрійним змістом, взятим від кожного з двох-трьох об'єднаних у ньому слів. Врешті решт, слово у внутрішньому мовленні вбирає в себе зміст цілого висловлювання і стає, як говорив Л. С. Виготський, "концентрованим згустком сенсу ". Щоб повністю перекласти цей сенс у план зовнішньої мови, довелося б використовувати, мабуть, не одну пропозицію.

Основною синтаксичною характеристикою внутрішнього мовлення є предикативність. Її приклади виявляються в діалогах людей, які добре знають одне одного, "без слів "розуміють, про що йдеться в їх" розмові ". Таким людям немає, наприклад, ніякої необхідності іноді обмінюватися словами взагалі, називати предмет розмови, він їм в більшості випадків і так добре відомий. Крім аглютинативності і предикативності внутрішньому мовленню притаманні: образність, схематичність, редукованість.

Егоцентрична мова. Проміжне положення між зовнішньою і внутрішньою займає егоцентрична мова. Це мова, спрямована не на партнера по спілкуванню, а на себе, не розрахована на зворотню реакцію з боку іншої людини. Особливо помітна у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, коли вони грають і як би розмовляють самі з собою в процесі гри.

Елементи цієї мови можна зустріти і в дорослого, який, вирішуючи складну інтелектуальну завдання, розмірковуючи вголос, вимовляє в процесі роботи якісь фрази, зрозумілі тільки йому самому, мабуть, звернені до іншого, але не передбачають обов'язкового відповіді з його боку. Егоцентрична мова - це мова-роздум, що обслуговує не стільки спілкування, скільки саме мислення. Вона виступає як зовнішня по формі і внутрішня за своєю психологічною функцією.

Гіпотеза лінгвістичної відносності (Сепіра-Уорфа): концепція залежності логічної будови мислення й пізнавальної здатності народу від його мови. Підґрунтя – деякі положення В.фон Гумбольдта про те, що кожна мова описує навколо народу, якому вона належить, коло, вийти за яке можна, лише вступивши в коло іншої мови, тобто людина сприймає світ так, як їй дає змогу зробити це мова, через яку можна пізнати дух народу, його мислення. В американському неогумбольдіанстві це положення було підтверджено Францом Боасом і Едвардом Сепіром на матеріалі досліджень мов індіанців, які мали значні розбіжності з індоєвропейськими мовами і не могли бути описаними на їхній підставі. У своїй книзі “Мова” (1921) Сепір розрізняє в мові фізичну й ідеальну систему ( модель), причому останню він вважає важливішою. Кожна мова, вважає Сепір, зроблена за особливою моделлю, тому по-своєму членує навколишню дійсність і нав’язує цей спосіб усім своїм мовцям.Люди, які розмовляють різними мовами, бачать світ по-різному, сприйняття навколишнього світу значною мірою несвідомо будується на мовних категоріях. Ці ідеї далі були розроблені в працях Б.Уорфа й отримали назву гіпотези Сепіра-Уорфа, або гіпотези лінгвістичної відносності. Послідовник Сепіра Бенджамін Уорф (антрополог) виявив чимало розбіжностей між англійською і мовою індіанців хопі і пов’язав це із специфікою світобачення і культури різних етносів. Мовна структура детермінує уявлення про світ, за допомогою структури і лексикону формує власну логічну модель світу. Головні положення гіпотези: 1) граматика мови формує думку; 2) мислення не має загальнолюдського характеру; 3) картини світу у кожного народу свої; 4) близькість картин світу ґрунтується на спорідненості мов. Ідеї Уорфа викладені у його збірці праць «Мова, думка і реальність». Незважаючи на критику, положення гіпотези стали базовими для сучасної етнолінгвістки й антропролінгвістики, етнічної психології.

Уорф досліджує, яким чином категорії простору і часу фіксуються в мові хопі, і доходить висновку, що Хопі не знають такої категорії часу, яка властива нашим мовам, тоді як категорія простору схожа з європейськими мовами. Уорф досліджує, яким чином категорії простору і часу фіксуються в мові хопі, і доходить висновку, що Хопі не знають такої категорії часу, яка властива нашим мовам, тоді як категорія простору схожа з європейськими мовами. Порівнюючи вираз часу в мовах "загальноєвропейського стандарту" з хопі, Уорф відзначає, що множина та кількісні числівники в мові племені хопі вживаються тільки для позначення тих предметів, які утворюють або можуть утворити реальну групу. Такий вираз, як "десять днів", не вживають. Еквівалентом його може служити вираз, що вказує на процес рахунку, а рахунок ведеться за допомогою порядкових числівників. Вираз "вони пробули десять днів" перетворюється в мові хопі в "вони прожили до одинадцятого дня" або "вони поїхали після десятого дня". Згідно Уорфу, мови розрізняються не тільки тим, як вони будують пропозиції, але також і тим, як вони членують навколишній світ на елементи, які є одиницями словника і стають матеріалом для побудови речень. Для сучасних європейських мов, які представляють собою одну мовну сім'ю і склалися на основі загальної культури, є характерним розподіл слів на дві великі групи - іменник і дієслово, підмет і присудок. Це обумовлює членування світу на предмети і їх дії, але сама природа так не ділиться. Ми говоримо: "блискавка блиснула" ; в мові хопі та ж сама подія зображується одним дієсловом r е h р i - " блиснуло", без поділу на суб'єкт і предикат. В європейських мовах одні слова, що позначають тимчасові і короткочасні явища, є дієсловами, а інші - іменниками. На відміну від них у мові хопі існує класифікація явищ, яка виходить із їх тривалості. Тому слова " блискавка", "хвиля", "полум'я" є дієсловами , так як все це події короткої тривалості , а слова " хмара" , " буря" - іменники , так як вони мають певну тривалість, хоч і найменшу для іменників. У той же час в мові племені нутка немає поділу на іменники та дієслова, а є тільки один клас слів для всіх видів явищ. Таким чином, визначити явище, річ, предмет, відношення і т. п. виходячи з природи неможливо ; їх визначення завжди потребує звернення до граматичних категорій тієї чи іншої конкретної мови.

Мовна і концептуальна картини світу.

Вперше термін «картина світу» був застосований у фізиці В. Герцем на межі XIX – XX століть як сукупність внутрішніх образів зовнішніх обєктів. В аспекті філософії і логіки цей термін був використаний австрійським філософом і логіком Людвігом Вітгенштейном в «Логіко-філософському трактаті» (1925 р.), в антропологію, семіотику і лінгвістику був введений німецьким мовознавцем, одним з основоположників європейського неогумбольдтіанства Лео Вайсгербергом. Картина світу є глобальним образом світу, що лежить в основі світогляду людини (В. Постовалова). Останнім часом термін «картина світу» замінюється термінами «когнітивна модель світу», «ментальна модель», «ментальна репрезентація».

Концептуальна картина світу визначається як інформаційна система, що складається зі знань, уявлень, вірувань та є результатом пізнання людиною оточуючого світу, інтерпретації, позначення й утримання в свідомості його властивостей у вигляді певної сітки понять, структурованої як концептуальні сфери.

Національна концептуальна картина світу відбивається у відповідній мовній картині світу. Мовна картина світу – представлення предметів, явищ, фактів, ситуацій дійсності, ціннісних орієнтирів, життєвих стратегій і сценарієв поведінки в мовних знаках, категоріях, явищах мовлення, що є семіотичним результатом концептуальної репрезентації дійсності в етносвідомості. Якщо висловитись простіше, рідна мова в своїх поняттях містить певну картину світу і передає її всім членам мовного суспільства. Мовна картина світу створюється в процесі номінації, а ії ключовим елементом є слово. Саме мовний образ світу виступає як засіб експлікації знань, що створюють концептуальну картину світу. Мовна картина світу не стоїть в одному ряду з науковими картинами світу (хімічною, фізичною тощо), поетичною, філософською, релігійною, фольклорною та ін. Вона їм передує і формує їх, тому що людина здатна розуміти світ і самого себе завдяки мові. Мовна картина світу по-своєму класифікує способи сприйняття, в ній відзначаються
власні родовидові відносини. Так, зір в народній анатоміїє також видове
поняття для багатьох способів сприйняття: бачу будинок (зір), бачу, що ви не розумієте цього (раціо), дивлюся - кругом мокро (дотик) тощо. Чуття - родове поняття для всіх способів сприйняття, включаючи духовний зір (чуяти запах - нюх; чую, мокро / сухо - дотик, чуяти солодкість на язиці - смак; чуяти біду - передбачення, духовний зір) (Валентина Авраамівна Маслова)


 

МКС не ізоморфна концептуальній картині світу, а є її підсистемою. Підгрунтям проблеми МКС є концепція внутрішньої форми мови В фон Гумбольдта. МКС співвідноситься з поняттями наукової і наївної картин світу. Перша опосередкована науковим знанням про світ, друга – національно-культурним і емпіричним досвідом етносу. Значна частина лінгвістів усвідомлює мовну картину світу як наївну (Ю.Д. Апресян, С.Г. Воркачев, В.А. Маслова, М.В. Піменова ). Наприклад, в науковій картині світу Земля – це коло. А наївна картина світу, відображена в мові, зовсім інша: земля пласкаfont>, тому має край (вся земля від краю і до краю; на краю землі, по всій землі), всередині вона порожня (під землею, провалитися крізь землю, з-під землі, товща землі), вона може тримати людину, а може горіти у неї під ногами, тобто земля нестійка (як земля тримає, земля горить під ногами), землею може називатися народ (німецька земля), це щось важливе,
сакральне, тому їй кланяються (поклонитися землі, земний уклін). Така картина світу не просто відображає об'єктивні знання про реальність, але
часто викривлює їх. На наш погляд, не можна ототожнювати мовну картину світу з наївною оскільки мовна картина є відображенням у знаковому вигляді природної мови як наукових, так і до-наукових і примітивних (наївних) знань, які відповідно проектуються на концептуальну картину світу.

Існують три підходи до співвідношення мовної і концептуальної картин світу:

 1. Мовна картина світу є ширшою за концептуальну.

 2. Ідентичніть обох картин світу (Г. В. Колшанський)

 3. Концептуальна картина світу ширша за мовну (більшість мовознавців:

Г.Г. Почепцов, Б.А. Серебреников, В.Н. Телія), оскільки відомості про світ кодуються не лише вербально. Концептуальні картини світу у різних людей однієї национальності можуть бути різними, наприклад, у представників різних епох, різних соціальних, вікових груп, різних областей наукового знання та ін. З іншого боку, люди, що говорять на різних мовах, можуть мати при певних умовах близькі концептуальні картини світу. Отже, в концептуальній картині світу взаємодіє загальнолюдське, національне
і особистісне. І з цієї точки зору вона ширше мовної. Мовна картина світу є репрезентантом концептуального світу, а система, що репрезентує, є
завжди біднішою за ту, яку репрезентує, як метамова є біднішою за природну мову. Однак ми знаємо, що міфологеми, архетипи, ритуали, що отримали вербалізацію у формі прислів'їв, фразеологізмів, це теж частина МКС. І тоді співвідношення даних картин світу в рамках протиставлення «ширше - вужче» не працює: вони просто повністю не можуть бути накладені одна на одну.


Мовна особистість і мовна свідомість.

Мовна особистість – іманентна ознака особистості як носія мови і комуні канта, що характеризує її мовну і комунікативну компетенцію. Сучасною лінгвістикою запропонована трирівнева модель мовної особистості. Вона включає такі рівні: 1) вербально-семантичний (втілений у лексиконі, який охоплює фонд лексичних і граматичних засобів, що використовується особистістю під час породження текстів; 2) когнітивний, що відбиває віддзеркалену особистістю властиву їй мовну картину світу; 3) прагматичний або мотиваційний, який втілений у прагматиці особистості, охоплює її комунікативно-діяльнісні потреби і включає цілі, мотиви, установки тощо і їх співвіднесеність із вербальною поведінкою мовної особистості.

Складність і багаторівневість мовної особистості визначається дослідниками у зв’язку з її характеристикою як носія мовної свідомості. Зокрема, виділяється загальнонаціональний, груповий (за приналежністю до соціальної, вікової, професійної та іншим групам) та індивідуальний компоненти мовної свідомості. Структурування мовної свідомості запропоноване, зокрема, В.В. Красних, з виділенням трьох наборів знань і уявлень: 1) індивідуального когнітивного простору; 2) колективного когнітивного простору; 3) когнітивної бази. Перший набір представляє унікальну сукупність знань і уявлень даної людини як особистості, другий визначає належність людини до тієї чи іншої соціальної групи, третій об’єднує носія певних знань і уявлень в «національно-лінгво-культурну спільноту». Водночас, В.В. Красних доповнює структурування мовної свідомості четвертим елементом: набором знань та уявлень, що створюють універсальний когнітивний простір, який об’єднує всіх «середніх» сучасних представників людства.


 

Лекція 5. Мова і мислення Ч.2: Когнітивна лінгвістикf. Психолінгвістика.

Когнітивна лінгвістика.

План:

 1. Предмет вивчення.

 2. Основні напрями (фокуси) досліджень.

2.1. Теорія когнітивних моделей (фреймова семантика). Приклад аналізу фрейму.

2.2. Когнітивна метафора. Приклад аналізу.

2.3. Теорія семантичних прототипів.

2.4. Когнітивна теорія літератури (когнітивна поетика).

3) Основні напрями когнітивної лінгвістики: когнітивна семантика, когнітивна прагматика, когнітивна теорія дискурсу.


 

Когнітивна лінгвістика – напрям мовознавства, який фокусується на двох взаємопов’язанних векторах дослідження: 1) з одного боку, мова розглядається як різновид пізнавальної (когнітивної) діяльності, тобто як засіб отримання, зберігання, обробки, переробки й використання знань. Такий підхід спрямований на дослідження способів концептуалізації й категоризації певною мовою дійсності і внутрішнього досвіду; 2) з іншого боку, через мовні явища досліджуються когнітивні механізми та структури людської свідомості. Становлення К.л. як мовознавчого напряму відбулося на Міжнародному симпозіумі 1989 р. у Дуйсбурзі (Німеччина), де було започатковано видання журналу «Когітивна лінгвістика» і Створено Міжнародну асоціацію когнітивної лінгвістики. Мета напряму – створення цілісної картини процесів мовлення, мислення та інтелектуальної поведінки людини.

Згідно з когнітивною лінгвістикою, знання представлено у формі концептів, Концепт – інформаційна структура свідомості, різносубстратна, певним чином організована одиниця памяті, яка містить сукупність знань (вербальних і невербальних) про об’єкт пізнання. За Кубряковою, концепт – це оперативна змістовна одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи і мови мозку, всієї картини світу, відображеною у психіці людини. Ядром концепту є поняття, фіксоване у вигляді пропозиційних структур і позначене номінативною одиницею. Слово є засобом доступу до концептуального значення.

Основні напрями (фокуси) досліджень К.л.:

1) Теорія когнітивних моделей (фреймова семантика). Розроблена Дж. Лакоффом в аспекті вивчення ментальніих просторів та когнітивних моделей, що їх структурують. Ч. Філлмор називав ментальні простори фреймами, які можна визначити як структури, що репрезентують стереотипні ситуації у свідомості мовця і є підґрунтям для розпізнавання нових ситуацій. Фрейм є структурною організацію концепту. Фрейм складається з вершини (теми), слотів або терміналів, які заповнюються пропозиціями. Основною одиницею збереження інформації є пропозиція. Крім фреймів, для опису ментальних операцій у свідомості комуні кантів використовуються терміни сценарій, скрипт, ситуаційна модель, ментальна модель тощо. Наприклад, фрейм відрізняється від сценарію тим, що є структурою з декларативно орієнтованим знанням у вигляді описів-дескрипцій (фрейм «батько» - структура знань і уявлень, пов’язаних з цим поняттям), а сценарій – структура з процедурно-орієнтованим знанням, що використовується як концептуальний план-інструкція з застосування фрейму. Зазвичай сценарій репрезентований словами, у значенні яких містить певна динаміка розвитку подій, схема якихось дій: лекція, залік, весілля, гра, вечеря. Кожний сценарій має певних виконавців ролей, учасників. Фрейми і сценарії є типовим і загальнодоступним для даної культури знанням – на відміну, наприклад, від ситуаційної моделі, що структурують особистісні знання, досвід тощо. Використання ситуаційних моделей пояснює, чому учасники виявляють імпліцитну інформацію тексту – у такому разі вони залучають відповідні фрагменти ситуаційної моделі.

Приклад аналізу фрейму: Фрейм “ХВОРОБА” містить такі основні слоти: назви хвороб (AIDS, herpes, syphilis і т. ін.) із можливим зазначенням їх рис (термінал «якість»: life-threatening illness) та способу дії (invades, kills); поширення ХВОРОБИ, що позначає місце дії хвороби (термінал організм людини, що представлений номінаціями клітин, частин тіла, внутрішніх органів людини, тканин: body, cells, kidneys, blood і т. ін.); людина, що містить два основні термінали: хворі (-infected, ill persons) та нехворі (healthy/ HIV-negative people); МЕТА, що позначає “мету” вірусу, яка полягає у “захопленні” організму та подоланні опору імунної системи; психологічні зміни (depression, neurosis), фізіологічні зміни (з одного боку, послаблення внутрішніх сил організму – the immune system deteriorates, а з іншого, – їх мобілізація для боротьби із вірусом – a strong cellular immune response).

2) Когнітивна метафора. Діяльнісна теорія когнітивної метафори розроблена американськими мовознавцями Дж. Лакоффом та М. Джонсом. Згідно з теорією, метафора є використанням знаку однієї концептуальної сфери на позначенням складника іншої і притаманна не лише художньому дискурсу, але й повсякденній мові і мисленню людини. Концептуальна сфера, що постачає знання, які переносяться до іншої сфери, називається донорською зоною, сфера, що запозичує – реципієнтною.

Приклад аналізу: якщо донорською зоною метафоричних сполучень із словом «conversation» є сценарій «подорож» (відповідно, реципієнтною – сценарій розмови), то іменник «conversation» набуває метафоричного значення руху й здатності вступати у сполучення з прикметниками, які описують різні аспекти руху, такі як напрям, засіб, або манеру рухатися, притаманну суб’єкту дії. Наприклад,

Схема1.


 


 


 


 


 


 


 

Наприклад, донорською


 


 


 

3) Теорія семантичних прототипів. Теорія семантичних прототипів (семантика прототипів) існує як галузь когнітивної лінгвістики з 70-их років ХХ ст. завдяки працям Е. Рош та її однодумців. Прототипи – смислові кванти, що характеризують спільні риси у людській концептуалізації світу. На думку Е. Рош, прототип виконує роль культурно-обумовленого асоціата певної узагальнюючої категорії. Згідно з А. Вежбицькою, прототип має віддзеркалювати концептуально суттєві якості нашого уявлення про об’єкт. Прототипи визначаються в прототипній семантиці як екземпляри класу, які краще за все відображують його типові ознаки. Однією з головних ознак семантичних прототипів є наявність центрального представника категорії (прототипа). На його основі структурується уся категорія і визначаються її складові елементи.

Класифікація прототипів, за Дж.Лакоффом [45, c.32-36], включає, серед іншого:

1. Типові приклади, як в пропозиції Вільшанки і горобці – типові птахи.

2. Соціальні стереотипи (політичні, ідеологічні, гендерні, етичні тощо).

 

Приклад етнічних стереотипів:

 


Австрия

венский вальс

Альпы

мирная страна

мир музыки

лыжи

балы

опера

Моцарт


Англия

туман

Шекспир

чаепитие

особый юмор

Оксфорд

Кембридж

джентльмен

хорошие манеры

Бейкер-стрит

зелёные лужайки

замки

привидения

футбол


Венгрия

красный перец

Кальман

жареный гусь

странный язык


Германия

пиво и сосиски

пунктуальность

Гитлер

качество

точность

прусские солдаты

война

берлинская стена

университеты

Гёте


Греция

мифы и Боги

Олимпийские игры

античность

оливки

Древняя Греция

колыбель цивилизации

то, что мы знаем с детства

морепродукты


Дания

Гамлет

сказки

много островов

русалочка

Андерсен

гадкий утёнок


Испания

коррида

Гойя

Эль Греко

быки

солнце

темперамент

фиеста

сиеста

Сальвадор Дали


Италия

спагетти

пицца

Возрождение

Рим

папа римский

венецианский карнавал

опера

макароны

каналы

католицизм


Россия

Родина открытость

щедрость

прекрасная страна с множеством людей, которые никак не могут найти здравомыслящего и мудрого правителя

большая и непредсказуемая

русский язык снег

«Утомлённые солнцем»

зима берёза

романс матрёшка

мишка сказка

водка икра

калина хоккей

балет Андрей Рублёв

непревзойдённое богатство культуры


Финляндия

Санта Клаус

сауна

много озёр

тишина

зима

олени

лосось


Франция

мода

вино

духи

революция

любовь

любезность

обходительность

аристократия

свобода

равенство

искусство

кухня

шампанское

Шанель № 5

увидеть и умереть


Швейцария

часы

банки

курорты

точность

шоколад

горы


Швеция

АББА

Карлсон

«Электролюкс»

мирная страна

бывшая владычица морей

«Вольво»

шведская семья

хоккей

викинги

 

 

 

4) Когнітивна теорія літератури (когнітивна поетика). Мета когнітивної теорії літератури (або когнітивної поетики)  розкрити ті когнітивні процеси, на основі яких відбувається продукування, сприйняття та інтерпретація тексту.

Основні напрями когнітивної лінгвістики: когнітивна семантика – розглядає значення як ментальне явище, пов’язане із способами отримання, збереження і обробки інформації. Вивчає концептуальну природу значення; описує концептуальну метафору, прототипну природу значення, когнітивно обґрунтовує механізми лінгвістичних явищ (полісемію тощо) + концепція ментальних просторів Ж. Фоконьє і М. Тернера та ін.

Когнітивна прагматика (у подальшому – інтегрується в когнітивну теорію дискурсу): вивчає взаємодію всіх чинників комунікативної взаємодії суб’єктів (ситуативних, соціокультурних, статусних тощо) із лінгвокогнітивними. Визначаються когнітивні чинники інтерактивності комуні кантів, когнітивні параметри комунікативних ролей, когнітивний план стратегій і тактик тощо. Основоположник – голландець Тойн ван Дейк, який впроваджує поняття когнітивної моделі обробки дискурсу, що включає: Ситуаційна модель (узагальнене особистісне уявлення комуні кантів про клас ситуацій, схожих з представленою у дискурсі). Контекстуальна модель (суперструктура) - уявлення учасників дискурсу про форму комунікації, що включає не лише конвенційно-структурні характеристики тексту / дискурсу (тип вербального втілення, тематичну складову і стиль), але й контекстуальні характеристики у вигляді знань співрозмовників про відносно константні (здатні відтворюватися в певних обставинах) комунікативні характеристики класу ситуацій, подібних з представленою в дискурсі: про норми комунікації та інтеракції в певній сфері спілкування, про комунікантів, їх стереотипні ролі, взаємовідносини, цілі, стратегії, установки, ідеології. Макроструктура - заданий ситуаційною моделлю «абстрактний семантичний опис глобального змісту дискурсу» (Дейк 1989: 111-160) або його найбільш значущих в концептуальному відношенні фрагментів; топікальна інформація, яку можна витягти за допомогою резюмування тексту або розмови, якщо до нього «додати» імплікації і імплікатури. Макропропозіція - реалізація макроструктури (як одиниці ментального плану) в семантичній організації тексту, результат узагальнення послідовності пропозицій на основі макроправил - правил редукції і організації інформації.

Мета когнітивного аналізу дискурсу – виявити особливості подання події в ситуаційної моделі автора / мовця і вплив його дискурсу на соціокультурні уявлення (інтерпретативні фрейми) адресатів.

Приклад когнітивного аналізу комунікативних ролей: Оперативна роль «дитина» є реалізацією ролі «професор-інтелектуал» на основі спільності таких пропозицій концептуального плану ролей, як «є безпорадним», «потребує опіки»; «за нього потрібно вирішувати», «його слід вчити». Розподіл у рольову категорію «дитина» базується на мовленнєвій поведінці одного з комунікантів, яка виявляє предикативні ознаки «довірливість» («You signed papersdid you read them?» «No, I took your word»), «виправдання» («God! Im sorry»… «I dont want to make trouble»), безпорадність, що конституюють пропозиції фрейму «дитина». Компонентом ролі є статусні відносини з комунікативним домінуванням «дорослого», який використовує жанри повчального дискурсу, і субординацією «дитини». За спільною когнітивною характеристикою «безпорадність», що імплікує необхідність опіки, встановлено гомогенність комунікативних ролей «дитина», «старий» і «психічно хворий». Розподіл у такі рольові категорії зумовлює використання жанрів повчального дискурсу з ілокуцією «опіки» і нав’язування протилежній стороні певної моделі поведінки.

 

 

Психолінгвістика

 

Психолінгвістика – маргінальная галузь лінгвістики, спрямована на дослідження мовленнєвої здатності як психологічного феномена, її реалізації у механізмах породження та сприйняття мовлення. Предметом психолінгвістики є співвідношення особистості із структурою і функціями мовленнєвої діяльності та мовою. Витоками психолінгвістики є психологічний напрям у мовознавстві (Вільгельм фон Гумбольдт, Олександр Потебня, Л.В. Щерба, Гейман Штейнталь), що вивчає, з одного боку, психічні особливості мовців, відображені в індивідуальному мовленні, і, з іншого, психічний склад нації, відображений у національній мові; лінгвістична психологія, що вивчає мовні вияви психіки людини і мовленнєву поведінку (Вундт, Пауль, Лев Семенович Виготський, Леонтьєв), радянська теорія мовленнєвої діяльності, що розробляється із середини 30-х років 20 ст. Л.С. Виготським), американської дескриптивної лінгвістики і генеративізму та ін. Термін "психолінгвістика" увійшов у науковий обіг з 1954 року після опублікування в США колективної роботи під цією назвою (за редакцією Ч. Е. Осгуда і Т. А. Себеока), але ідеї, близькі до проблематики психолінгвістики, розвивав в СРСР ще на початку 30-х років 20 століття психолог Лев Семенович Виготський.

Термін вперше вжито американським психологом Н. Пронко ще у 1946 році.

У США формування психолінгвістики позначилося впливом ідей структуралізу і біхевіоризму – напрям в американській психології на межі ХІХ-ХХст., представники якого стверджують, що про психологічну діяльність людини можна робити висновок лише зважаючи на її поведінку, на зовнішньо виражені реакції. (Леонард Блумфілд “Мова” (1933). Дотримуючись цього вчення, Блумфілд розглядає мову як особливу форму поведінки людини, мовні процеси – як явища, тотожні з біологічними процесами, зводить мовленнєве спілкування до ланцюжка стимулів і реакцій на них. Ще однією фундаментальною проблемою, поставленою Блумфілдом, є проблема мовного значення. Блумфілд вважає значення мовної форми ситуативним, воно проявляється в ситуації “Мовець – мовлення – реакція слухача”. Оскільки ситуацій може бути безліч, то визначення мовного значення, вважає Блумфілд, є найслабкішою ланкою в науці про мову. Лінгвістичний етап розвитку американської психолінгвістики пов’язують з іншою течією – генеративізмом (породжувальная граматика Ноама Хомського). Згідно з концепцією генеративістів (генеративної лінгвістики: головні постулати напряму представлені в книзі Ноама Хомського «Аспекти теорії синтаксису») (1965), база вроджених мовних знань є універсальною граматичною частиною біологічної спадщини людини, а оточення відіграє роль лише пускового механізму. Розробка універсальних принципів і параметрів бази вроджених знань складає основу генеративної теорії Хомського. Спочатку такими принципами були трансформаційні правила, згодом – принципи управління та зв’язування та комплекс обмежень на трансформації. Уроджений стан синтаксичного розвитку дитини характеризується наявністю обчислюваної системи таких правил і принципів. Завданням дитини є встановлення параметрів рідної мови щодо системи таких правил на підставі мови середовища. Вродженими є відношення суб’єкта і предиката, предиката і об’єкта, означення і означуваного. Визнається обов’язковість наявності підмета навіть у тих мовах, де він вербально відсутній (параметр нульового підмета). Терміном засвоєння мови в повному обсязі є 12-14 років, в цей період діти втрачають принципи універсальної граматики, що значно обмежує можливості засвоєння іноземної мови після 14 років.

Протилежною була концепція радянської психолінгвістики, що ґрунтувалася на діяльнісно-евристичній теорії Лева Семеновича Виготського, Московській психологічній школі: підґрунтям для засвоєння мови є санкціоновані суспільством норми і способи спілкування. О. Лурія вважав, що мовна компетенція є наслідком активного відображення дійсності, предметної діяльності та спілкування з оточенням.

Основні проблеми психолінгвістики: моделювання процесів породження, сприйняття й розуміння мовлення; механізми формування у дітей мовної здатності; аналіз дитячого мовлення; мовної свідомості і образу світу, дослідження невербальних складників комунікації; психічних механізмів оптимізації й ефективності спілкування; маніпулятивного потенціалу лінгвістичних засобів, зокрема, засобів масової інформації (теорія мовленнєвого впливу); НЛП; психологічні аспекти навчання рідної і оволодіння іншою мовою, білінгвізму; клініка центрально - мозкових мовних порушень; проблеми авіаційної і космічної психології; судової психологія та криміналістики, наприклад, розпізнання людей за особливостями їх мови тощо.

моделювання процесів породження, сприйняття й розуміння мовлення

Породження мовлення характеризується зворотним зв'язком з розумінням мовлення. Головна мета – пояснити щось адресату, і для цього використовуються мовні засоби. Тільки якщо мовець адаптує свою мову з тим, що адресат думає в даний момент (тобто враховує психологічний, особистісний, ситуативний та ін.. контексти мовлення), спілкування можна вважати таким, що відбулося. Звідси й те, як вибираються семантичний, синтаксичний, лексичний матеріал і навіть спосіб артикуляції в мовленні. Зазвичай виділяються дві стадії породження мовлення, що проходять паралельно: планування (впорядкування концептуального змісту) і власне генерація тексту (трансформація семантичної або прагматичної репрезентації в природно-мовну). Існують численні моделі породження мовлення, найбільш поширеними з яких є рівневі і циклічні. Рівневі моделі. Серед них моделі Б. Нормана, Л. Виготського, О. Леонтьєва та Т. Рябової, Т. Ахутіної (Рябової), О. Лурії, С. Кацнельсона. Отримали назву рівневих, оскільки їх автори, досліджуючи процеси вербалізації, орієнтувалися на поняття рівнів мовної системи.
Модель Б. Нормана. У цій моделі послідовність процесу ПМ співвіднесена із системою рівнів мови.

На денотативному (предметному) рівні в правій півкулі головного мозку формується цілісне уявлення щодо явища, про яке хоче розповісти мовець: починається створення суб’єктивного смислу висловлювання. У внутрішньому мовленні виформовується десигнат, тобто означуване, змістовий бік мовного знака, і з'являється “протопредикат” з аргументами, у яких ще не уточнено рольову структуру. Цей “протопредикат” задає сценарій, у межах якого “розігрується дія” майбутнього висловлювання. Пізніше, на вербально-синтагматичному рівні, відбувається лінійне розгортання понятійно-рольової структури (перетворення її на завершений синтагматичний ланцюжок). На цій сходинці вводяться три підрівні – синтаксичний, лексико-морфологічний і фонетичний (графічний), кожен із яких характеризується своїм набором структур, одиниць і співвідношень між ними, а також механізмом перетворення цих структур на структури наступних підрівнів.

До циклічних моделей відносять модель I. Зимньої та модель М. Бергельсона і А. Кібрика. Вона доповнена даними спостережень над девіаціями мовлення Ф. Бацевича. У цій моделі виділяються домовленнєві етапи з притаманними їм специфічними когнітивними процесами: членування початкового задуму, категоризація, пропозиціювання, побудова поверхневої структури повідомлення. Членування початкового задуму. На цьому етапі діяльність мислення полягає в тому, що мовець оперує специфічними даними свого попереднього досвіду – енграмами (“слідами”, “записами”), передусім образа­ми речей і предметів, людей та інших живих істот, уявленнями тощо. Це прототиповий рівень пам'яті, у ме­жах якого виявляються узагальнені результати досвіду носіїв мови – уявлення про предмети, ознаки, знання сценаріїв тощо. Правій півкулі властиве цілісне й одномоментне сприйняття світу; лівій – здатність до послідовного, ступеневого пізнання, аналізу, членування. Енграми як оперативні одиниці свідомості й мислення, народжені в правій півкулі, пов'язуються з їхніми мовними корелятами в лівій. Зв'язок півкуль – це перехід від цілісного сприйняття ситуації до її членування, від фрейму – до його складових. Лінгвістично це можна уявити як трансформацію багатовимірних структур багатозначного контексту в лінійно організовані.

2. Категоризація. В. Чейф пов'язує ці процедури з підведенням результатів членування під категорії подій, ситуацій, або предметів, уявлень про них, М. Бергельсон і А. Кібрик – з уявленням про деяку узагальнену ситуацію. При цьому дані афазії свідчать про специфіку категоризації подій (типу Пес гавкав) і відношень (типу Сократ – людина) (О. Лурія).

3. Пропозиціювання. Цей етап отримав таку назву з огляду на те, що його результати – пропозиції – є основою семантичного представлення будь-якого повідомлення. У процесах вербалізації важливе значення для мовця має усвідомлення ієрархії та структури ролей, які виконуватимуть учасники комунікації. 3 лінгвістичної точки зору – це вибір конкретної “протосхеми” майбутнього висловлювання як чогось цілого, формування його “матриці”. Цей етап вважають глибинно-синтаксичним, оскільки на ньому відбувається взаємне, значно глибше, ніж на попередніх етапах, узгодження когнітивного і лінгвального, вибір лексико-синтаксичних засобів, які найповніше відповідають початковому задуму.

4. Побудова поверхневої структури повідомлення.

Психолінгвістичні дослідження білінгвізму. Проблеми породження мовлення в контексті двомовності в західній науковій літературі ґрунтується на моделі В.Левелта, відповідно до якої переважною більшістю лексикону білінгва є лемми. (Доведене раніше, на якому ґрунтується наступне). Загалом процес оволодіння іноземною мовою — це оволодіння мовленнєвою діяльністю. Тому проблема двомовності, особливості її формування повинні відштовхуватися від загальних закономірностей мовленнєвої діяльності людини. Процес оволодіння іноземною мовою — це оволодіння мовленнєвою діяльністю засобами іноземної мови. У дослідженні продуктивного білінгвізму важливою є теза про те, що в основі білінгвізму лежать ті ж самі мовленнєві механізми, з допомоги яких відбувається спілкування рідною мовою — тільки під час білінгвізму вони дають змогу індивіду активувати дві мовні системи. Існує думка, що перемикання з одного мовного коду на інший можливо саме тому, в основі їх структури лежать однакові, спільні принципи. У контексті продуктивного білінгвізму, що має спільні корені як в оволодінні рідною, так і іноземною мовами, особливої уваги набувають мотиви та внутрішнє мовлення. Вони висвітлюють особливості функціонування механізмів мовленнєвої діяльності, що є автономними від лексичної і граматичної будов мов, якими володіє суб'єкт, та визначають його готовність до здійснення мовленнєво-мисленнєвих операцій. Отже, думка породжується не з іншої думки, а з мотивувальної сфери свідомості людини, що охоплює потяги, бажання інтереси, афекти та емоції. Повне розуміння іншої думки можливе лише тоді, коли відкриваються саме мотиви її породження. Внутрішнє мовлення суттєво різниться від зовнішнього, насамперед, у прояві таких особливостей. Перша з них — це високий ступінь предикативності, що надає цьому мовленню фрагментності та стислості. Друга особливість — це невербальний характер внутрішнього мовлення І. Н. Горєлов висунув дві гіпотези у дослідженні природи білінгвізму: гіпотезу роздільності та гіпотезу суміжності. Гіпотеза роздільності передбачає, що у білінгва існують дві окремі системи асоціацій, які утворюють дві автономні сфери мислення. Гіпотеза суміжності натомість передбачає існування єдиної концептуальної бази як для рідної, так і іноземної мов, що включає спільні механізми мовленнєвої діяльності у контексті будь-якої мови. Важливим складником концептуальної бази є наочно-образне мислення суб'єкта, яке дає змогу створювати ментальні репрезентації навколишньої дійсності на основі її зовнішніх та внутрішніх ознак і властивостей. Особливості породження мовлення, визначення етапів мовленнєвої діяльності у вигляді мотиву — внутрішнього мовлення — семантичного задуму — породження мовлення дають підстави розглядати їх як спільні, універсальні підстави оволодіння будь-якою мовою, а відтак, психологічні основи продуктивного білінгвізму.

НЛП. – міжгалузевий напрям дослідження оптимізації комунікативних процесів і комунікативного пливу на поведінкові механізми особистості. Засновники методики – американські вчені: програміст і лінгвіст Джон Гриндер і психолог Річард Бендлер. Вони проаналізували та класифікували лекції відомих психотерапевтів, вилучили мовленнєві одиниці, невербальні елементи і у 1973 р. відкрили «код ефективного спілкування» як доступний набір навичок і технік мовленнєвого і не мовленнєвого спілкування. НЛП ґрунтується на принципах: 1) розбіжності інтерпретації однієї події різними людьми та трансформації реальності когнітивними здібностями людини; 2) потреби вибору серед ресурсів найбільш оптимальних і їх постійного корегування залежно від завдань, які потрібно вирішити, ситуації, місця і часу; 3) можливості навчання і набуття досвіду будь-якою людиною у вирішенні поставлених завдань за моделлю дій іншої людини; 4) можливості досягнути мети за умови її поділу на частини і розгляду способів їх досягненя; 5) запобігання поразки в мовних діях, що передбачає застосування когнітивних стратегій і має різні механізми; 6) спрямування на отримання адекватної реакції співрозмовника та ін.

НЛП застосовує навички поєднання пара вербальних і вербальних засобів мовленнєвого впливу, уміння побудови непрямих мовленнєвих актів, розпізнавання пресупозицій тощо.

механізми формування у дітей мовної здатності

Класичною є конструктивна теорія мисленнєво-мовленнєвого розвитку швейцарського психолога і педагога Жана Піаже (при народженні у дитини наявні деякі «недиференційовані схеми», завдяки яким через досвід формується інтелект, а далі на його підставі створюються абстракні граматичні знання. У сучасній лінгвістиці альтернативними є дві концепції О.М.: нативізм і діяльнісна теорія розвитку мовлення. Нативізм – концепція вродженості певної мовної бази, яка дає змогу дітям оволодіти мовою до 4-х років, засвоївши величезний масив знань про мовні механізми, норми, правила зважаючи на те, що ніхто не корегує граматичної правильності її мовлення (за даними експериментів когнітивних психологів Е. Джонсона і Е. Ньюпорта, батьки реагують на істинність висловлень і дуже рідко виправляють граматичні помилки). Концепцію нативізму розвиває американський лінгвіст Ноам Хомський (див. вище), діяльнісної теорії – Московська психологічна школа (Лев Семенович Виготський – див. вище).

Мовна особистість і мовна свідомість (див. вище).